Lahti Aqua Oy:n jätevedenpuhdistamoille ympäristölupa

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus (KHO) on myön­tä­nyt pää­tök­ses­sään 3.3.2014 Lah­ti Aqua Oy:lle jäte­ve­den­puh­dis­ta­moi­den ym­pä­ris­tö­lu­van. KHO hyl­kä­si val­ta­osan Lah­ti Aquan ym­pä­ris­tö­lu­paa kos­ke­vis­ta va­li­tuk­sis­ta. Lu­van myö­tä Suo­mes­sa ote­taan en­sim­mäis­tä ker­taa käyt­töön jäte­ve­den hygienisointivelvoite, mikä on ol­lut tä­hän saak­ka käy­tös­sä vain juo­ma­ve­den osal­ta. Hygienisointi edel­lyt­tää ulos­te­pe­räis­ten bak­tee­rien hä­vit­tä­mis­tä jäte­ve­des­tä. Jat­kos­sa jäte­ve­den hygienisointi ta­pah­tuu 1.4.-30.11. vä­li­se­nä ai­ka­na.

Uu­den ym­pä­ris­tö­lu­van myö­tä kaik­ki puh­dis­te­tut jäte­ve­det tul­laan jat­kos­sa oh­jaa­maan Por­voon­jo­keen ta­saus­al­taan kaut­ta. KHO:n pää­tös oli yh­ti­ös­sä odo­te­tun mu­kai­nen. Yh­tiö on käyn­nis­tä­nyt toi­men­pi­teet tar­vit­ta­vien muu­tos­ten to­teut­ta­mi­sek­si.

Lah­ti Aqua jät­ti uu­den ym­pä­ris­tö­lupa­ha­ke­muk­sen ym­pä­ris­tö­lupa­vi­ran­o­mai­sil­le vuon­na 2008. Ym­pä­ris­tö­lu­van edel­lyt­tä­mät toi­men­pi­teet as­tu­vat voi­maan vuo­den ku­lut­tua. Lupa on voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Uusi ha­ke­mus on pan­ta­va vi­reil­le vuo­den 2019 lop­puun men­nes­sä.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201431.3.2014