Ravinteet kiertoon, ei Itämereen

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö ra­hoit­taa noin 1,3 mil­joo­nal­la eu­rol­la kuut­ta han­ket­ta, joi­den avul­la te­hos­te­taan ra­vin­tei­den kier­rät­tä­mis­tä ja vä­hen­ne­tään Saa­ris­to­me­ren kuor­mi­tus­ta.

Va­li­tuil­la hank­keil­la muun mu­as­sa ke­hi­te­tään lan­nan kä­sit­te­ly­me­ne­tel­miä ja hyö­dyn­tä­mis­tä bio­kaa­sun tuot­ta­mi­ses­sa. Esi­mer­kik­si Pa­rik­ka­lan kun­ta te­kee esi­sel­vi­tyk­sen lan­taan pe­rus­tu­van bio­kaa­su­lai­tok­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta ja läm­mön hyö­dyn­tä­mi­ses­tä kau­ko­läm­pö­ver­kos­sa.

Li­säk­si hank­keis­sa edis­te­tään maan­vil­je­li­jöi­den mah­dol­li­suuk­sia hyö­dyn­tää lan­taa sekä ke­hi­te­tään kil­pai­lu­ky­kyi­siä lan­taan pe­rus­tu­via epä­or­gaa­ni­sia lan­noit­tei­ta vaih­to­eh­dok­si ny­kyi­sil­le mi­ne­raa­li­lan­noit­teil­le.

Yh­teen­sä 38 ke­hit­tä­mis­han­ket­ta haki ra­hoi­tus­ta ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö ra­vin­tei­den kier­rä­tyk­sen edis­tä­mis­tä ja Saa­ris­to­me­ren ti­lan pa­ran­ta­mis­ta kos­ke­vas­ta oh­jel­mas­ta.  Han­ke­ha­ku­ja on ol­lut jo kol­me. Oh­jel­man ta­voit­tee­na on, että ra­vin­tei­ta vuo­taa mer­kit­tä­väs­ti ny­kyis­tä vä­hem­män ym­pä­ris­töön ja edel­leen Itä­me­reen.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201431.3.2014