VTT:n kärkiohjelmasta uusia menetelmiä ja ratkaisuja

Puh­taan ve­den saa­ta­vuus on yksi va­ka­vim­mis­ta maa­il­man­laa­jui­sis­ta haas­teis­ta. VTT ke­hit­ti kär­ki­oh­jel­mas­saan te­ol­li­seen ve­den­kier­rä­tyk­seen ener­gi­aa sääs­tä­viä me­ne­tel­miä ja kei­no­ja erot­taa jät­teis­tä ar­vok­kai­ta mi­ne­raa­le­ja ja ma­te­ri­aa­le­ja uu­si­o­käyt­töön. Myös ym­pä­ris­tö­saas­tei­den tun­nis­ta­mi­seen ke­hi­tet­tiin no­pei­ta työ­ka­lu­ja.

Kun vesi- ja jäte­vesi­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­nen to­teu­te­taan koko­nais­val­tai­ses­ti, on mah­dol­lis­ta saa­da ar­vok­kaat me­tal­lit ja muut ma­te­ri­aa­lit tal­teen ja var­mis­taa puh­taan ve­den saan­ti. Puh­dis­tus ja kä­sit­te­ly voi­daan kyt­keä ener­gi­a­tuo­tan­toon ja suun­ni­tel­la pro­ses­sit ja yh­dys­kun­ta­ra­ken­teet niin, että jäte­ve­den­puh­dis­tus ei ku­lu­ta ener­gi­aa ja ai­heu­ta kus­tan­nuk­sia.

-Jäte­ve­den­puh­dis­tus ja jät­tei­den kä­sit­te­ly on teh­ty pit­käl­ti lain sää­te­le­mäs­tä pa­kos­ta. Nyt pi­täi­si muut­taa ajat­te­lu­ta­paa niin, että näh­täi­siin kaa­to­pai­kat ja puh­dis­ta­mot raa­ka-ai­nei­den ja ener­gi­an läh­tei­nä. Lähi­tu­le­vai­suu­des­sa tek­no­lo­gi­aa on ke­hi­tet­ty niin pit­käl­le, että täl­lai­set jäte­teh­taat pyö­ri­vät omil­laan, to­te­aa VTT:n joh­ta­va tut­ki­ja Mona Arnold.

VTT ke­hit­ti uu­sia rat­kai­su­ja Kes­tä­vät rat­kai­sut ve­den ja jät­teen kä­sit­te­lyyn –kär­ki­oh­jel­mas­saan vuo­si­na 2011 – 2013. Cleantech-te­ol­li­suu­den kan­sain­vä­li­sen kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­seen täh­tää­väs­sä ke­hi­tys­työs­sä yh­dis­tet­tiin muun mu­as­sa VTT:n bio­tek­nii­kan, mal­lin­ta­mi­sen, sen­so­ri­tek­nii­kan ja ener­gi­a­tek­nii­kan osaa­mis­ta.

Ve­den kä­sit­te­ly puh­dis­ta­mois­sa ja te­ol­li­sis­sa lai­tok­sis­sa ku­lut­taa pal­jon ener­gi­aa. Yleen­sä kier­rä­tys ja meri­ve­den suo­lan­pois­to pe­rus­tu­vat ener­gi­aa ku­lut­ta­vien suo­da­tin­kal­vo­jen käyt­töön. VTT ke­hit­ti suo­dat­ta­mi­seen älyk­käi­tä, puh­dis­tus­tar­vet­ta vä­hen­tä­viä kal­vo­ma­te­ri­aa­le­ja.

Ve­den­puh­dis­tuk­seen ke­hi­tet­tiin vä­hän ener­gi­aa ku­lut­ta­via memb­raa­ni­so­vel­luk­sia. VTT ja sin­ga­po­re­lai­nen yli­o­pis­to ovat yh­teis­työs­sä ke­hit­tä­neet forward osmosis –tek­no­lo­gi­aan pe­rus­tu­van me­ne­tel­män, jol­la ero­te­taan ja kon­sent­roi­daan me­tal­le­ja ja bio­kom­po­nent­te­ja te­ol­li­suu­den pro­ses­si­ve­sis­tä. Ve­den pump­paus ja ja­ke­lu ku­lut­ta­jil­le ja te­ol­li­suu­del­le ku­lut­taa myös pal­jon ener­gi­aa. Pump­paus­ta voi­daan mi­ni­moi­da, jos pro­ses­si­vesi voi­daan kier­rät­tää lai­tok­sen si­säl­lä ja te­hos­te­taan ver­kos­toa pa­ran­ta­mal­la vuo­to­jen pai­kan­ta­mis­ta ja seu­ran­taa.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201431.3.2014