HSY kehittää biojätteen käsittelyä

Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lui­den käyn­nis­tä­mäs­sä KOMBI-ke­hit­tä­mis­pro­jek­tis­sa on ta­voit­tee­na op­ti­moi­tu osa­vir­ta­mä­dä­tys­pro­ses­si bio­jät­teen kä­sit­te­lyyn, mikä te­kee mah­dol­li­sek­si mä­dä­tys­pro­ses­sis­sa syn­ty­vien jäte­ve­sien vä­hen­tä­mi­sen ja ai­em­paa te­hok­kaam­man ty­pen tal­teen­oton.

Osa­vir­ta­mä­dä­tys­pro­ses­sis­sa osa bio­jät­tees­tä mä­dä­te­tään ja osa kom­pos­toi­daan.

HSY ra­ken­taa tä­män vuo­den ai­ka­na Ämmässuon jät­teen­kä­sit­te­ly­kes­kuk­seen bio­jät­teen mä­dä­tys­lai­tok­sen. Lai­tos pys­tyy kä­sit­te­le­mään vuo­sit­tain 60 000 ton­nia bio­jä­tet­tä, sii­tä mak­si­mis­saan 44 000 ton­nia me­nee mä­dä­tyk­seen.

– HSY:n ta­voit­tee­na on bio­jät­teen ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­nen kä­sit­te­ly sekä hy­gi­ee­ni­nen ja kor­ke­a­laa­tui­nen lop­pu­tuo­te. Bio­jät­teen kom­pos­toin­tia ja mä­dä­tys­tä hyö­dyn­tä­vä kä­sit­te­ly on pelk­kään kom­pos­toin­tiin ver­rat­tu­na ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sem­pi rat­kai­su. Bio­jät­teen kom­pos­toin­nis­sa osa ty­pes­tä ja ener­gi­as­ta va­pau­tuu il­maan, sen si­jaan mä­dä­tys­pro­ses­sis­sa bio­jät­teen si­säl­tä­mää typ­peä ja ener­gi­aa on mah­dol­lis­ta ot­taa tal­teen, ker­too HSY:n pro­jek­ti­pääl­lik­kö Christoph Gareis.

KOMBI-ke­hit­tä­mis­pro­jek­ti käyn­nis­tet­tiin kar­toi­tuk­sel­la, jol­la sel­vi­tet­tiin muu­al­la käy­tös­sä ole­via bio­jät­teen osa­vir­ta­mä­dä­tys­pro­ses­se­ja. Pro­jek­tia jat­ke­taan ke­hit­tä­mäl­lä, ide­oi­mal­la ja mal­lin­ta­mal­la eri kä­sit­te­ly­ta­po­jen vai­ku­tuk­sia jäte­ve­den syn­ty­mi­seen, ty­pen tal­teen­ot­toon ja yleen­sä ym­pä­ris­töön. Pro­jek­ti kes­tää vuo­den 2015 lop­puun saak­ka ja saa ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön ra­hoi­tus­ta.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201431.3.2014