Viemäriin heitetty kangas aiheutti Lippajärven runkoviemärin ylivuodon

Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut HSY:n Es­poon Lip­pa­jär­ven Kol­ke­ran­nan­tien run­ko­vie­mä­rin sa­nee­raus­työ­maal­la ta­pah­tui yli­vuo­to Lip­pa­jär­veen 5. maa­lis­kuu­ta. Ar­vi­oi­tu jäte­vesi­mää­rä on 100 kuu­ti­o­met­riä. Yli­vuo­don syyk­si on sel­vin­nyt run­ko­vie­mä­rin pum­pun tuk­keu­tu­mi­nen, joka joh­tui ison kan­kaan ajau­tu­mi­ses­ta ver­kos­toon.

– Va­li­tet­ta­van usein vie­mä­rei­hin ajau­tuu sel­lais­ta ta­va­raa, joka ei sin­ne kuu­lu. Ves­san­py­tys­tä ei sai­si huuh­del­la kuin sitä it­se­ään ja wc-pa­pe­ria, yk­si­kön pääl­lik­kö Irma Hyry HSY:stä to­te­aa.

Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut HSY muis­tut­taa hy­väs­tä pyt­ty­e­ti­ke­tis­tä. WC-pyt­tyä saa käyt­tää vain sii­hen, mi­hin se on tar­koi­tet­tu, ei ros­kik­se­na.

Ros­kien heit­tä­mi­nen ves­san­pyt­tyyn ai­heut­taa on­gel­mia sekä kiin­teis­töil­le että vie­mä­ri­ver­kos­tol­le. Hy­gie­ni­a­tuot­tei­den ja bio­jät­tei­den, ku­ten ruu­an­täh­tei­den ja pais­to­ras­van lait­ta­mi­nen pyt­tyyn voi ai­heut­taa kal­liin tu­kok­sen ko­din put­kis­tos­sa.

Lisä­tie­toa pyt­ty­e­ti­ke­tis­tä:

http://www.hsy.fi/vesi/ko­din­vesi­a­si­at/pyt­ty­e­ti­ket­ti

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201431.3.2014