Talvivaaralle tehostettuja vaatimuksia

Kai­nuun ELY-kes­kus on mää­rän­nyt Tal­vi­vaa­ra Sot­ka­mo Oy:n toi­miin ve­sien­kä­sit­te­lyn yllä­pi­tä­mi­sek­si ja ym­pä­ris­tön pi­laan­tu­mi­sen tor­ju­mi­sek­si. Mää­räyk­siä te­hos­tet­tiin teet­tä­mis­u­hal­la ja uhka­sa­kol­la.

Kai­nuun ELY-kes­kus on päät­tä­nyt, että Tal­vi­vaa­ran on jat­ku­vas­ti yllä­pi­det­tä­vä kaik­kia li­kaan­tu­nei­den ve­sien kä­sit­te­ly­toi­min­to­ja, jot­ta lupa­eh­to­jen mu­kai­sik­si puh­dis­tet­tu­ja ve­siä voi­daan juok­sut­taa lu­van sal­li­ma mak­si­mi­mää­rä ym­pä­ris­töön il­man kes­key­tyk­siä. Tal­vi­vaa­ran on vä­lit­tö­mäs­ti huo­leh­dit­ta­va ole­mas­sa ole­van RO-lai­tok­sen eli kään­teis­os­moo­si­lai­tok­sen käyt­tö­as­teen mak­si­moi­mi­ses­ta me­tal­li­teh­taan sul­je­tun vesi­kier­ron mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. RO-lai­tok­sen käyt­tö­as­teen tu­lee olla vä­hin­tään 60 % me­tal­li­teh­taan käyn­nis­sä ol­les­sa. Kään­teis­os­moo­si­lai­tos tuot­taa puh­dis­tet­tua vet­tä me­tal­li­teh­taan käyt­tö­ve­dek­si, mikä vä­hen­tää raa­ka­ve­den ot­toa.

Tal­vi­vaa­ran on vä­lit­tö­mäs­ti han­kit­ta­va ve­den­puh­dis­tus­tek­niik­kaa 31.5.2013 myön­ne­tyn ym­pä­ris­tö­lu­van mu­kai­ses­ti. Han­kit­ta­van tek­nii­kan pi­tää olla sel­lais­ta, joka mah­dol­lis­taa vuo­den 2014 alus­ta voi­maan tul­lei­den tiu­kem­pien lupa­raja-ar­vo­jen nou­dat­ta­mi­sen. Tal­vi­vaa­ran on myös vä­lit­tö­mäs­ti ryh­dyt­tä­vä al­las­ka­pa­si­tee­tin li­sää­mi­seen.

Kai­nuun ELY-kes­kus kat­soo, että jäte­ve­sien vaih­to­eh­tois­ten pur­ku­paik­ko­jen sel­vit­tä­mi­nen on tär­ke­ää ja sitä tu­lee jat­kaa ym­pä­ris­tö­lu­van mää­räys­ten mu­kai­ses­ti. ELY-kes­kus ei kui­ten­kaan näe tar­peel­li­sek­si täs­sä vai­hees­sa te­hos­taa vaih­to­eh­tois­ten pur­ku­paik­ko­jen sel­vit­tä­mis­tä hal­lin­to­pa­kol­la.

ELY-kes­kus aset­ti mää­räys­ten­sä te­hos­ta­mi­sek­si teet­tä­mis­uhan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain 88 §:n no­jal­la. Jos Tal­vi­vaa­ra ei nou­da­ta Kai­nuun ELY-kes­kuk­sen mää­räyk­siä, voi ELY-kes­kus mää­rä­tä teet­tä­mis­uhan täy­tän­töön­pan­ta­vak­si. Täl­löin ELY-kes­kus suo­rit­taa tar­peel­li­set toi­met itse tai teet­tää ne muul­la vi­ran­o­mai­sel­la tai yk­si­tyi­sel­lä. Kään­teis­os­moo­si­lai­tok­sen käyt­tö­as­tet­ta kos­ke­van mää­räyk­sen te­hos­teek­si ELY-kes­kus aset­taa kiin­te­än 100 000 eu­ron suu­rui­sen uhka­sa­kon. Pää­tös­tä on nou­da­tet­ta­va muu­tok­sen haus­ta huo­li­mat­ta.

Kuva: Tal­vi­vaa­ra Oyj.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201431.3.2014