Pohjoismainen juomavesikonferenssi kesäkuussa Helsingissä

Poh­jois­mai­set juo­ma­vesi­alan am­mat­ti­lai­set ja tie­teen te­ki­jät ta­paa­vat 2.- 4.6.2014 Fin­lan­dia-ta­lol­la Hel­sin­gis­sä 9. Poh­jois­mai­ses­sa juo­ma­vesi­kon­fe­rens­sis­sa. Vesi­lai­tos­yh­dis­tys jär­jes­tää kon­fe­rens­sin yh­teis­työs­sä NORDIWAn ja mui­den poh­jois­mais­ten vesi­lai­tos­yh­dis­tys­ten kans­sa. Poh­jois­mai­nen juo­ma­vesi­kon­fe­rens­si on jär­jes­tet­ty Poh­jois­mais­sa joka toi­nen vuo­si al­ka­en vuo­des­ta 1998.

Kon­fe­rens­sis­sa vä­li­te­tään tie­toa juo­ma­vesi­alan ajan­koh­tai­sis­ta tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­hank­keis­ta Poh­jois­mais­sa. Tänä vuon­na kon­fe­rens­sin tee­mo­ja ovat ta­lous­ve­den mik­ro­bi­o­lo­gi­nen laa­tu, mik­ro­bi­o­lo­gis­ten ris­kien ar­vi­oin­ti, ve­den­han­kin­nan tur­val­li­suus, Water Safety Plan, or­gaa­ni­nen ai­nes, ve­den­kä­sit­te­ly ja kal­vo­tek­nii­kat sekä ve­den­ja­ke­lu. Oh­jel­maan kuu­luu lu­en­to­jen li­säk­si eks­kur­sio HSY:n Pit­kä­kos­ken vesi­lai­tok­sel­le, Rusutjärven teko­poh­ja­vesi­lai­tok­sel­le Tuu­su­laan tai tu­tus­tu­mi­nen Län­si-Es­poon run­ko­vesi­joh­don ra­ken­ta­mi­seen.

Suo­mes­sa jär­jes­tet­tä­vän kon­fe­rens­sin esi­tys­kie­let ovat suo­mi, nor­ja, ruot­si, tans­ka ja eng­lan­ti. Esi­tyk­set simultaanitulkataan suo­mek­si ja eng­lan­nik­si sekä suo­mes­ta ruot­sik­si. Kon­fe­rens­si on tar­koi­tet­tu vesi­huol­to­lai­tos­ten hen­ki­lös­töl­le ja joh­dol­le, kon­sul­teil­le, ura­koit­si­joil­le, ta­va­ran­toi­mit­ta­jil­le, tut­ki­joil­le, tie­teen te­ki­jöil­le ja vi­ran­o­mai­sil­le.

Kon­fe­rens­sin oh­jel­ma, il­moit­tau­tu­mi­nen ja muu­ta lisä­tie­toa kon­fe­rens­sis­ta löy­tyy osoit­tees­sa www.vvy.fi/ndwc2014 .

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201427.2.2014