Maailman vesipäivän seminaarin teemana Vesi ja energia

Maa­il­man vesi­päi­vän se­mi­naa­ri jär­jes­te­tään tänä vuon­na 19.3. klo 12:00 al­ka­en Sää­ty­ta­lol­la Hel­sin­gis­sä. Tee­ma­na on Vesi ja ener­gia.

Oh­jel­mas­sa on aluk­si val­ti­o­val­lan ter­veh­dys (yli­joh­ta­ja Esa Här­mä­lä, Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö) ja esi­tel­mien ai­hei­na

Ilta­ti­lai­suu­des­sa jul­kis­te­taan vuo­den 2014 Vesi­yh­dis­tyk­sen kir­jal­li­suus­pal­kin­non ja Ju­ni­o­ri­vesi­pal­kin­non saa­jat sekä Vesi­yh­dis­tyk­sen logo­kil­pai­lun voit­ta­ja. Li­säk­si ti­lai­suu­des­sa jul­kis­te­taan vii­den vuo­den vä­lein ja­et­ta­van Pro Aqua -pal­kin­non saa­ja. Pro Aqua on Suo­men Vesi­yh­dis­tys ry:n kun­ni­an­o­soi­tus vesi­alan hy­väk­si teh­dys­tä an­si­ok­kaas­ta ja pit­kä­ai­kai­ses­ta työs­tä.

Se­mi­naa­rin osal­lis­tu­mis­mak­su 100 € (Vesi­yh­dis­tyk­sen jä­se­net 50 €) mak­se­taan 19.3. men­nes­sä Suo­men Vesi­yh­dis­tys ry:n ti­lil­le FI95 8000 1601 3156 00. Opis­ke­li­jat voi­vat osal­lis­tua mak­sut­ta.

Il­moit­tau­tu­mi­nen 12.3. men­nes­sä osoit­tee­seen jari.kos­ki­aho@ymparisto.fi tai puh. 029-5251312

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201427.2.2014