Pohjanmaan jokien vedenkorkeudet huipussaan

Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen mu­kaan Pohjois-Poh­jan­maal­la jo­kien ve­den­kor­keu­det nou­se­vat vie­lä hi­taas­ti ja ovat hui­pus­saan vii­kon­lop­pu­na. Poh­jan­maal­la ja Ete­lä- ja Lounais-Suo­mes­sa jo­kien vir­taa­mat ovat las­kus­sa. Jo­kien ve­den­kor­keu­det ovat vie­lä kau­ka­na pe­rin­tei­sis­tä ke­vät­tul­va­kor­keuk­sis­ta.

Ete­lä- ja Lounais-Suo­men jo­kien vir­taa­mat ovat lau­han hel­mi­kuun ai­ka­na pai­koin kas­va­neet jo lä­hes ke­vään vir­taa­ma­huip­pui­hin. Vä­häi­set lu­met ovat laa­joil­la alu­eil­la su­la­neet lä­hes ko­ko­naan ja ke­vät­tul­vat jää­ne­vät pie­nik­si.

Vuok­sen ve­sis­tö­a­lu­een suu­ret jär­vet ovat lau­han ja sa­tei­sen jou­lu­kuun joh­dos­ta ajan­koh­taan näh­den har­vi­nai­sen kor­ke­al­la. Kal­la­ve­den ja Pie­li­sen ve­den­kor­keu­det saa­vut­ti­vat mak­si­mi­kor­keu­ten­sa tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä ja ovat ol­leet sen jäl­keen las­kus­sa. Sai­maan ve­den­kor­keus py­syy maa­lis­kuun ajan lä­hel­lä ny­kyis­tä ta­soa, ell­ei sää ole hy­vin leu­to ja sa­tei­nen.

Kymi­joen ve­sis­tö­a­lu­eel­la ve­den­pin­nat ovat kor­ke­al­la, mut­ta pää­sään­töi­ses­ti las­ku­suun­nas­sa. Päi­jän­teen noin 50 cm ajan­koh­dan kes­ki­mää­räis­tä ta­soa ylem­pä­nä ole­va ve­den­kor­keus on hi­taas­sa las­kus­sa ja en­nus­teen mu­kaan ale­nee maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä 10-15 cm.

Vii­kon­lo­pun sa­teet ja lauh­tu­va sää nos­ta­vat vir­taa­mia Poh­jan­maan jois­sa. 10-15 mm sa­teet nos­ta­vat jo­kien pin­to­ja alku­vii­kos­ta pai­koin yli puo­li met­riä.

Oulu­joen ve­sis­tön jär­vien ve­den­pin­nat ovat pää­sään­töi­ses­ti ajan­koh­taan näh­den ta­van­o­mais­ta kor­ke­am­mal­la lau­han ja sa­tei­sen alku­tal­ven vuok­si. Ve­sis­tön koil­lis­o­sas­sa on kes­ki­mää­räis­tä enem­män lun­ta, muu­al­la pää­osin sel­väs­ti kes­ki­mää­räis­tä vä­hem­män.

La­pin iso­jen jo­kien vir­taa­mat ovat ajan­koh­dal­le tyy­pil­li­siä. Simo­jo­el­la jään pa­dot­ta­va vai­ku­tus nos­taa ve­den­pin­nan yli puo­li met­riä ta­van­o­mais­ta kor­ke­am­mal­le.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201427.2.2014