Seurantaverkko metsätalouden ravinnekuormituksen tarkkailuun

Suo­men ve­sis­tö­jen mer­kit­tä­vin on­gel­ma on re­he­vöi­ty­mi­nen, jota ai­heut­taa eri­tyi­ses­ti ve­sis­töön pää­ty­vä typ­pi ja fos­fo­ri. Ve­sis­tö­jäm­me kuor­mit­ta­vat muun mu­as­sa maa­ta­lous, haja-asu­tus, met­sä­ta­lous ja tur­ve­tuo­tan­to. Ihmis­toi­min­nas­ta met­sä­ta­lou­den on ar­vi­oi­tu ai­heut­ta­van alle kuu­si pro­sent­tia vuo­tui­ses­ta fos­fo­ri­kuor­mi­tuk­ses­ta ja alle vii­si pro­sent­tia typ­pi­kuor­mi­tuk­ses­ta. Met­sä­ta­lou­den mer­kit­tä­vin ve­sis­tö­hait­ta joh­tuu kun­nos­tus­oji­tus­ten ai­heut­ta­mas­ta kiin­to­aine­kuor­mi­tuk­ses­ta.

Nyt on pe­rus­tet­tu seu­ran­ta­verk­ko, jota käy­te­tään pit­kä­jän­tei­ses­ti luon­non­ti­lai­sil­ta ja met­sä­ta­lous­alueilta tu­le­van ve­sis­tö­kuor­mi­tuk­sen seu­ran­taan. Verk­koon kuu­luu met­säi­siä lat­va­va­lu­ma-alu­ei­ta, jois­ta osa on luon­non­ti­las­sa ja osa met­sä­ta­lou­den käy­tös­sä. Luon­non­ti­lai­set alu­eet toi­mi­vat ver­tai­lu­koh­ta­na ja nii­den avul­la pys­ty­ään erot­ta­maan ih­mis­toi­min­nan ai­heut­ta­ma kuor­mi­tus luon­non taus­ta­kuor­mas­ta. Met­sä­ta­lou­den har­joit­ta­jil­le seu­ran­ta­verk­ko tar­jo­aa tie­toa toi­min­nan vai­ku­tuk­sis­ta ve­sien laa­tuun ja en­tis­tä pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det suun­ni­tel­la ve­sien­suo­je­lu­toi­mia.

Seu­ran­ta­ver­kon alu­eet ovat ol­leet jo ai­em­min muus­sa seu­ran­ta- tai tut­ki­mus­käy­tös­sä. Alu­ei­den koko vaih­te­lee noin 10 heh­taa­ris­ta yli 12000 heh­taa­riin. Seu­ran­ta­verk­ko tuot­taa tie­toa va­lu­ma-alu­eil­ta pur­kau­tu­van ve­den mää­räs­tä, laa­dus­ta ja aine­kuor­mis­ta. Tu­lok­sis­ta tie­do­te­taan vuo­des­ta 2014 al­ka­en vuo­sit­tain, ja ne ovat lu­et­ta­vis­sa myös seu­ran­ta­ver­kon koti­si­vul­la

Seu­ran­ta­verk­ko on yksi Kan­sal­li­sen met­sä­oh­jel­man toi­men­pi­teis­tä, ja se on pe­rus­tet­tu maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön aloit­tees­ta. Seu­ran­ta to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Met­sän­tut­ki­mus­lai­tok­sen, Met­sä­hal­li­tuk­sen, Suo­men met­sä­kes­kuk­sen, Met­sä­ta­lou­den ke­hit­tä­mis­kes­kus Ta­pi­on ja Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen kans­sa. Työ­tä koor­di­noi Met­sän­tut­ki­mus­lai­tos.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201427.2.2014