SYKE ja SMHI tiivistävät seurantayhteistyötä Itämerellä

Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus SYKE ja Ruot­sin SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Ruot­sin ilma­tie­teen ja hyd­ro­lo­gi­an lai­tos) aloit­ta­vat uu­den­lai­sen, ai­em­paa tii­viim­män seu­ran­ta­yh­teis­työn Itä­me­rel­lä.

Tut­ki­mus­mat­ko­jen mit­tauk­set ja ana­lyy­sit tuo­vat tär­ke­ää tie­toa Itä­me­ren ja Ruot­sin län­si­puo­li­sen meri­a­lu­een ym­pä­ris­tön muu­tok­ses­ta. Tämä luo poh­jaa val­ti­oi­den, vi­ran­o­mais­ten, yri­tys­ten ja mui­den asi­an­o­sais­ten mer­ta kos­ke­vil­le pää­tök­sil­le. Kol­me polt­ta­vin­ta, toi­siin­sa kyt­key­ty­vää ky­sy­mys­tä ovat Itä­me­ren hap­pi­ti­lan­ne, re­he­vöi­ty­mi­nen ja levä­ti­lan­ne.

Hap­pi­ti­lan­ne on pa­hen­tu­nut sit­ten 70-lu­vun ja on nyt saa­vut­ta­nut ka­tast­ro­faa­li­sen ta­son. Tätä ny­kyä noin 30 % Itä­me­ren poh­ja-alu­eis­ta kär­sii ajoit­tai­ses­ta ha­pen­puut­tees­ta ja noin 15 % poh­jis­ta on ko­ko­naan kuol­lei­ta. Syy­nä on ra­vin­ne­kuor­mi­tus yh­dis­ty­nee­nä ai­em­paa vä­häi­sem­piin Poh­jan­me­ren suo­la­puls­sei­hin, jot­ka toi­si­vat kyl­mää, suo­lais­ta ja hap­pi­pi­tois­ta vet­tä Itä­me­rel­le. Täl­lä het­kel­lä ei tie­de­tä, mikä ai­heut­taa suo­la­puls­sien heik­ke­ne­mi­sen, mut­ta sen ole­te­taan joh­tu­van il­mas­ton­muu­tok­ses­ta.

Itä­me­ren re­he­vöi­ty­mi­nen joh­tuu fos­fo­ri- ja typ­pi­ra­vin­tei­den pää­sys­tä me­reen kaik­ki­al­la sen ran­ni­koil­la. Huo­no ke­hi­tys on kui­ten­kin tait­tu­nut jäte­ve­den­puh­dis­tuk­sen te­hos­tu­mi­sen an­si­os­ta. Pa­ra­ne­mis­pro­ses­si vaa­tii kui­ten­kin pit­kän ai­kaa, sil­lä ra­vin­tei­ta on va­ras­toi­tu­nei­na poh­ja­se­di­ment­tei­hin ja sa­tei­den mu­ka­na li­sää ra­vin­tei­ta pää­tyy me­reen pel­loil­ta, muu­al­ta maa­pe­räs­tä ja lii­ken­teen ilma­pääs­töis­tä.

Levä­ti­lan­net­ta seu­ra­taan ja en­nus­te­taan bi­o­lo­gi­sil­la ja ke­mi­al­li­sil­la mit­taus­me­ne­tel­mil­lä, joi­ta täy­den­ne­tään sa­tel­liit­ti­ha­vain­noil­la ja kaup­pa-alus­ten au­to­maat­ti­sil­la mit­tauk­sil­la. Levä­ti­lan­teen seu­ran­ta on tär­ke­ää, kos­ka tie­tyt levä­la­jit voi­vat olla hai­tal­li­sia.

Lai­tos­ten ke­rää­mää tut­ki­mus­ai­neis­to voi­daan nyt ja­kaa pal­jon ai­em­paa no­pe­am­min mai­den tut­ki­joi­den kes­ken ja suu­ri osa ai­neis­tos­ta on sitä pait­si avoin­na ja saa­ta­vil­la SMHI:n verk­ko­si­vu­jen (www.smhi.se) ja SYKEn tie­to­jär­jes­tel­mien kaut­ta. Ku­lu­va­na vuon­na kaik­kien mai­den seu­ran­ta-ai­neis­tot ovat li­säk­si saa­ta­vil­la kan­sain­vä­li­sen me­ren­tut­ki­mus­jär­jes­tö ICEsin ja HELCOMin kaut­ta.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201427.2.2014