Öljypäästöjä Itämerellä ennätyksellisen vähän

Vuon­na 2013 Raja­var­ti­o­lai­tok­sen val­von­ta­len­noil­la ha­vait­tiin Itä­me­rel­lä vain 9 lai­ton­ta öljy­pääs­töä. Eni­ten pääs­tö­jä, 107 kap­pa­let­ta, ra­por­toi­tiin vuon­na 2001. Myös pääs­tö­jen koko on pie­nen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti. Vuon­na 2013 pääs­tö oli kes­ki­mää­rin noin 5 lit­raa, kun vuon­na 2001 se oli 180 lit­raa.

Itä­me­ren suo­je­lu­ko­mis­sio HELCOM on aset­ta­nut ta­voit­teek­si, että vuo­teen 2021 men­nes­sä Itä­me­rel­lä ei ta­pah­du lait­to­mia öljy­pääs­tö­jä. Ti­lan­net­ta seu­ra­taan Itä­me­ren mai­den len­to­val­von­ta­ti­las­to­jen avul­la. Suo­men 2013 ti­las­to­jen va­los­sa näyt­täi­si sil­tä, että ta­voi­te voi­tai­siin saa­vut­taa.

Len­to­val­von­nan li­säk­si Raja­var­ti­o­lai­tos ja pe­las­tus­lai­tok­set ra­por­toi­vat öljy­pääs­töis­tä sa­ta­mis­sa tai ran­nan lä­hei­syy­des­sä. Myös kaik­kien yh­teen­las­ket­tu­jen öljy­pääs­tö­ha­vain­to­jen mää­rä on las­ku­suun­nas­sa. Vuo­den 2013 ai­ka­na Suo­men vi­ran­o­mai­set ha­vait­si­vat yh­teen­sä 50 öljy­pääs­töä. Pääs­töt oli­vat pää­sään­töi­ses­ti pie­niä.

Raja­var­ti­o­lai­tos tut­kii öljy­pääs­tö­ta­pauk­set. Pääs­töön syyl­lis­ty­neen aluk­sen omis­ta­jal­le tai lai­va­i­sän­näl­le voi­daan mää­rä­tä öljy­pääs­tö­mak­su. Raja­var­ti­o­lai­tos voi myös käyn­nis­tää esi­tut­kin­nan. Vuon­na 2013 Raja­var­ti­o­lai­tos aloit­ti tut­kin­nan yh­dek­säs­sä ta­pauk­ses­sa.

Pääs­tö­val­von­nas­sa kan­sain­vä­li­nen ra­jat ylit­tä­vä yh­teis­työ on tär­ke­ää eri­tyi­ses­ti ka­pe­al­la Suo­men­lah­del­la, jos­sa lai­vat kul­ke­vat Vi­ron ja Suo­men ta­lous­vyö­hyk­kei­den ra­jal­la.

Sekä Suo­men, Ruot­sin että Vi­ron val­von­ta­len­to­ko­neis­sa on vii­me vuo­si­na uu­si­tut ym­pä­ris­tö­val­von­ta­lait­teet, joil­la meri­lii­ken­net­tä voi­daan seu­ra­ta myös huo­nol­la sääl­lä ja pi­me­äs­sä. Sivu­kul­ma­tut­kal­la voi­daan ha­vai­ta öljy­pääs­tö­jä jopa kym­me­nien kilo­met­rien pääs­tä val­von­ta­ko­neen len­to­rei­tis­tä. Ko­neis­sa on myös alus­ten tun­nis­ta­mi­seen so­vel­tu­vat lait­teis­tot. Öljy­pääs­tö­jä val­vo­taan myös Eu­roo­pan meri­tur­val­li­suus­vi­ras­ton (EMSA) sa­tel­liit­ti­kuva­pal­ve­lun kaut­ta. Vuon­na 2013 Suo­men alu­eel­ta saa­tiin 215 sa­tel­liit­ti­ku­vaa.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201427.2.2014