Kaivosten vesien hallinnassa on kehittämistä

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö on jul­kis­ta­nut kai­vos­ten stres­si­tes­tin tu­lok­set. Tu­lok­sia ar­vi­oi­neen asi­an­tun­ti­ja­ryh­män mu­kaan kai­vok­sil­la on eni­ten ke­hi­tet­tä­vää ve­sien hal­lin­nas­sa. Li­säk­si kai­vos­ten ym­pä­ris­tö­tur­val­li­suut­ta poh­ti­nut vi­ran­o­mais­työ­ryh­mä jul­kis­ti lop­pu­ra­port­tin­sa. Työ­ryh­mä muun mu­as­sa ke­hit­täi­si vi­ran­o­mais­ten yh­teis­työ­tä ja yh­te­näi­siä me­net­te­ly­ta­po­ja.

Suo­men hal­li­tus päät­ti mar­ras­kuus­sa 2012 kai­vok­sil­le teh­tä­väs­tä stres­si­tes­tis­tä. Tes­tis­sä tuli sel­vit­tää, mi­ten kai­vok­set sel­viy­ty­vät poik­keuk­sel­lis­ta kuor­mi­tus­ta ai­heut­ta­vis­ta ti­lan­teis­ta, joil­la voi olla ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia kai­vos­a­lu­een ulko­puo­lel­la. Tes­tis­sä ei ar­vi­oi­tu kai­vos­ten ta­lou­del­lis­ta ti­laa. Li­säk­si ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö aset­ti vi­ran­o­mais­työ­ryh­män poh­ti­maan kai­vos­ten ym­pä­ris­tö­tur­val­li­suut­ta. Sen tuli ar­vi­oi­da muun mu­as­sa vi­ran­o­mais­ten teh­tä­viä, oh­jaus­kei­no­ja ja yh­teis­työ­tä ym­pä­ris­tö­va­hin­ko­jen es­tä­mi­sek­si.

Stres­si­tes­ti­ky­se­lyn pe­rus­teel­la poik­keus­ti­lan­tei­siin on ylei­ses­ti ot­ta­en va­rau­dut­tu kai­vok­sil­la suh­teel­li­sen hy­vin. Eri­tyi­ses­ti pato­ra­ken­tei­den tark­kai­lu, pato- ja poh­ja­vau­ri­oi­den hätä­kor­jauk­seen va­rau­tu­mi­nen, hai­tal­lis­ten pääs­tö­jen tun­nis­ta­mi­nen, säh­kö­kat­kok­siin ja ilki­val­taan va­rau­tu­mi­nen sekä poik­keus­ti­lan­teis­ta tie­dot­ta­mi­nen vai­kut­ti­vat ole­van lä­hes kai­kil­la hy­vin hal­lin­nas­sa.

Ke­hit­tä­mis­tä ar­vi­oin­ti­ryh­mä löy­si eri­tyi­ses­ti ve­sien hal­lin­nas­ta. Kai­vok­sil­la tu­lee olla riit­tä­väs­ti varo­al­las­ti­la­vuut­ta, jot­ta ve­sien juok­sut­ta­mi­nen ve­sis­töön ei ole ai­noa kei­no hal­li­ta ve­siä esi­mer­kik­si tul­van ai­ka­na. Uu­sien kai­vos­ten lupa­me­net­te­lyn yh­tey­des­sä pi­tää har­ki­ta ym­pä­ris­töön las­ket­ta­vien jäte­ve­sien ny­kyis­tä te­hok­kaam­paa puh­dis­ta­mis­ta, jot­ta puh­dis­ta­mat­to­mia jäte­ve­siä ei tar­vit­se va­ras­toi­da kai­vos­a­lu­eel­la.

Ar­vi­oin­ti­ryh­mä suo­sit­te­li muun mu­as­sa jat­ku­va­toi­mis­ten vir­taa­ma­mit­taus­ten käyt­töä vesi­mää­rien seu­ran­nan tu­ke­na, poh­ja­ra­ken­tei­den seu­ran­ta­jär­jes­tel­mien käyt­töön­ot­toa uu­sis­sa jäte­al­tais­sa, jät­tei­den ke­mi­al­li­sen muun­tu­mi­sen ai­heut­ta­mien pit­kä­ai­kais­ten ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tia sekä ra­di­o­ak­tii­vis­ten ai­nei­den tut­ki­mis­ta mal­min ja sivu­ki­ven li­säk­si myös ri­kas­teis­ta, ri­kas­tus­hie­kois­ta ja vesi­ja­keis­ta.

Kai­vos­ym­pä­ris­tö­tur­val­li­suut­ta poh­ti­nut työ­ryh­mä esit­tää kah­dek­saa toi­men­pide­ko­ko­nai­suut­ta, jot­ka liit­ty­vät muun mu­as­sa vi­ran­o­mais­ten vä­li­sen yh­teis­työn edis­tä­mi­seen, kai­vok­sien ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia ja ym­pä­ris­tö­ris­ke­jä kos­ke­van tie­to­poh­jan vah­vis­ta­mi­seen, kai­vos­al­tai­den pato- ja poh­ja­ra­ken­tei­den tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­seen ja kai­vos­toi­min­nan lo­pet­ta­mi­seen liit­ty­viin va­kuus­jär­jes­te­lyi­hin.

Stres­si­tes­ti­ky­se­ly lä­het­tiin 21 kai­vok­sel­le ja ri­kas­ta­mol­le, jois­ta 20 vas­ta­si. Ky­se­ly lä­he­tet­tiin kai­kil­le me­tal­li­mal­mi­kai­vok­sil­le ja me­tal­li­mal­mi­ri­kas­ta­moil­le. Li­säk­si tes­tiin osal­lis­tui muu­ta­mia te­ol­li­suus­mi­ne­raa­li­kai­vok­sia ja kar­bo­naat­ti­kai­vok­sia, jot­ka kä­sit­te­le­vät run­saas­ti ke­mi­kaa­le­ja tai joi­den jäte- tai ve­sis­tö­pa­dot voi­vat on­net­to­muu­den sat­tu­es­sa ai­heut­taa vaa­raa ih­mi­sil­le tai ym­pä­ris­töl­le. Kai­vos­ten toi­min­ta­his­to­ria ei vai­kut­ta­nut va­lin­taan.

Kuva: Tal­vi­vaa­ra Oyj.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201427.2.2014