Jari Rosendal Kemiran uudeksi toimitusjohtajaksi

Ke­mi­ran hal­li­tus on ni­mit­tä­nyt DI Jari Rosendalin, 48, Ke­mi­ra Oyj:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si 1.5.2014 al­ka­en.

Jari Rosendal on työs­ken­nel­lyt Outo­kum­pu-kon­ser­nin tek­no­lo­gi­a­yk­si­kös­sä eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä vuo­des­ta 1989 vuo­teen 2006. Vuo­des­ta 2006 läh­tien hän on työs­ken­nel­lyt Outotec Oyj:ssä joh­to­ryh­män jä­se­ne­nä vas­ta­ten vuo­teen 2010 Minerals Processing lii­ke­toi­min­ta-alu­ees­ta, vuo­des­ta 2010 vuo­teen 2013 Non-ferrous Solutions lii­ke­toi­min­ta-alu­ees­ta ja vuo­des­ta 2013 kon­ser­nin Americas-alu­een joh­ta­mi­ses­ta.

”Näy­töt Jari Rosendalin osaa­mi­ses­ta ovat va­kuut­ta­vat. Hä­nel­lä on laa­ja kan­sain­vä­li­nen ko­ke­mus lii­ke­toi­min­nan joh­ta­mi­ses­ta glo­baa­leil­la mark­ki­noil­la. Hän on myös ins­pi­roi­va hen­ki­lö­joh­ta­ja, jol­la on vah­va asi­a­kas­läh­töi­nen ja kau­pal­li­nen fo­kus. Jari on erin­o­mai­nen va­lin­ta Ke­mi­ran toi­mi­tus­joh­ta­jak­si jat­ka­maan käyn­nis­sä ole­vien muu­tos­hank­kei­den ja stra­te­gi­an me­nes­tyk­sel­lis­tä to­teut­ta­mis­ta”, sa­noo Juk­ka Vii­na­nen, Ke­mi­ran hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja.

Ke­mi­ran ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Wolf­gang Büchele siir­tyy Linde AG:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si. Büchele jat­kaa ai­em­min tie­do­te­tun mu­kai­ses­ti Ke­mi­ran toi­mi­tus­joh­ta­ja­na 30.4.2014 asti.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTam­mi­kuu 201431.1.2014