Otaniemessä pohditaan vesi- ja ympäristötieteiden opetuksen tulevaisuutta

Tek­nil­li­nen kor­ke­a­kou­lu, Hel­sin­gin kaup­pa­kor­ke­a­kou­lu ja Tai­de­te­ol­li­nen kor­ke­a­kou­lu yh­dis­tyi­vät vuon­na 2010 Aal­to-yli­o­pis­tok­si. Kol­men eri­lai­sen yli­o­pis­ton yh­dis­tä­mi­nen sekä yli­o­pis­to­lain muu­tos on tar­koit­ta­nut mit­ta­via uu­dis­tuk­sia koko Aal­to-yli­o­pis­ton his­to­ri­an ajan. Par­hail­laan Aal­lon ope­tus­ta ke­hi­te­tään kan­di- ja mais­te­ri­vai­hees­ta toh­to­ri­ta­sol­le saak­ka.

Ope­tus­uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on kou­lut­taa ai­em­paa no­pe­am­min en­tis­tä pa­rem­pia osaa­jia. Käy­tän­nös­sä tä­hän py­ri­tään luo­mal­la sel­ke­äs­ti kak­si­por­tai­nen kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­to. En­ti­sen vii­den vuo­den yh­te­näi­sen tut­kin­non si­jaan opis­ke­li­jat voi­vat vaih­taa opin­to­koh­det­ta kan­di- ja mais­te­ri­vai­heen vä­lis­sä. En­sim­mäi­set opis­ke­li­jat uu­sis­sa kan­di­daat­ti­oh­jel­mis­sa aloit­ti­vat opin­ton­sa syk­syl­lä 2013. Tä­män myö­tä vesi- ja ym­pä­ris­tö­alan osaa­jat saa­vat ai­em­paa pa­rem­mat tie­dot muun mu­as­sa ener­gi­an­tuo­tan­nos­ta, paik­ka­tie­don ana­ly­soin­nis­ta sekä geo­ra­ken­ta­mi­ses­ta.

Vuon­na 2016 al­ka­van eng­lan­nin­kie­li­sen Vesi- ja ym­pä­ris­tö­tek­nii­kan mais­te­ri­oh­jel­man ta­voit­tee­na on kou­lut­taa mo­ti­voi­tu­nei­ta vesi- ja ym­pä­ris­tö­alan osaa­jia, jot­ka tar­jo­a­vat toi­mi­via rat­kai­su­ja tu­le­vai­suu­den yh­teis­kun­nal­li­siin haas­tei­siin. Mais­te­ri­vai­heen ope­tuk­ses­sa pai­no­te­taan pait­si tie­dol­li­sia ja tai­dol­li­sia val­miuk­sia, myös am­mat­ti-iden­ti­tee­tin ja työ­e­lä­mä­val­miuk­sien ra­ken­ta­mis­ta. Sa­mal­la hyö­dyn­ne­tään opis­ke­li­joi­den mo­ni­nai­nen opis­ke­lu­taus­ta ja mah­dol­lis­te­taan eri­lais­ten am­ma­til­lis­ten osaa­mis­pro­fii­lien muo­dos­tu­mi­nen. Opis­ke­li­jan omat mah­dol­li­suu­det opin­to­jen­sa suun­taa­mi­seen li­sään­ty­vät.

Mais­te­ri­oh­jel­man val­mis­te­lu on par­hail­laan käyn­nis­sä, jo­ten aja­tuk­sia tu­le­vai­suu­den vesi- ja ym­pä­ris­tö­alan osaa­mis­tar­peis­ta ote­taan vas­taan. Mais­te­ri­oh­jel­man val­mis­te­lua koor­di­noi yli­o­pis­ton­leh­to­ri Mar­ko Kes­ki­nen, e-mail: mar­ko.kes­ki­nen@aal­to.fi

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTam­mi­kuu 201431.1.2014