Stipendejä Itämeren ympäristötutkimuksiin

Hel­sin­gin Ener­gi­an 100-vuotisjuhlarahastosta on myön­net­ty nel­jä sti­pen­diä Itä­me­ren ym­pä­ris­tö­tut­ki­muk­siin. Hank­keil­la tu­e­taan sekä Itä­me­ren jäte­vesi­pääs­tö­jen tut­ki­mus­ta että meri­alue­suun­nit­te­lu­työ­ka­lun ke­hit­tä­mis­tä Itä­me­ren suo­je­luun.

Hel­sin­gin Ener­gia on mu­ka­na ra­hoit­ta­mas­sa Hel­sin­gin yli­o­pis­ton moni­tie­teis­tä ”Yh­dys­kun­tien jäte­vesi­pääs­töt Itä­me­reen: jäte­vesi­puh­dis­ta­mo­jen ohi­juok­su­tuk­set” –han­ket­ta. Sen ta­voit­tee­na on tu­kea jäte­ve­sien ohi­juok­su­tus­ten ai­heut­ta­mien on­gel­mien tut­ki­mus­ta ra­hoit­ta­mal­la kol­mea toi­siin­sa lin­kit­ty­vää pro gra­du –työ­tä. Opin­näy­te­työt tar­kas­te­le­vat yh­dys­kun­tien jäte­ve­sien ohi­juok­su­tuk­sia kes­kit­ty­mäl­lä tut­ki­maan Hel­sin­gin ran­nik­ko­ve­sien kan­nal­ta tär­keim­piä kuor­mit­ta­jia, jot­ka ovat Vii­kin­mäen jäte­ve­den­puh­dis­ta­mo ja Van­taan­joen ylä­juok­sun kun­tien jäte­ve­den­puh­dis­ta­mot.

Stipdendien saa­jat ovat

Li­säk­si juh­la­ra­has­tos­ta myön­ne­tään sti­pen­di tut­ki­muk­sel­le, joka on osa TOPCONS-han­ket­ta. TOPCONS on suomalais-ve­nä­läi­nen yh­teis­han­ke, jos­sa ke­hi­te­tään uut­ta kart­ta­poh­jais­ta työ­ka­lua meri­a­lu­ei­den kes­tä­vän käy­tön suun­nit­te­luun. Hank­kee­seen kuu­lu­vas­sa pro gra­du -työs­sä ar­vi­oi­daan, mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia öljy­kul­je­tuk­sil­la sekä meri­tuu­li­voi­mal­la oli­si me­ren­poh­jan bio­di­ver­si­teet­tiin, ka­lo­jen kutu­a­lu­ei­siin ja tär­kei­siin lin­tu­a­lu­ei­siin. Sti­pen­din saa­ja on Aino Hel­le.

Hel­sin­gin Ener­gi­an sata­vuo­tis­juh­la­ra­has­ton tar­koi­tuk­se­na on edis­tää tut­ki­mus­ta Suo­men­lah­del­la. Juh­la­ra­has­to sai al­kun­sa vuon­na 2009, kun Hel­sin­gin Ener­gia si­joit­ti Hel­sin­gin yli­o­pis­ton ra­has­to­jen yh­tey­teen pe­rus­tet­tuun ni­mik­ko­ra­has­toon­sa 100 000 eu­roa sekä oh­ja­si myös sil­le osoi­te­tut 100-vuotisjuhlamuistamiset juh­la­ra­has­toon.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTam­mi­kuu 201431.1.2014