Suomenlahti-teemavuosi avattiin

Suo­men­lah­den sy­vän­tei­den hap­pi­ti­lan­ne on pa­ran­tu­nut sel­väs­ti vie­lä lop­pu­ke­säl­lä ja alku­syk­sys­tä 2013 val­lin­nees­ta hei­kos­ta ti­lan­tees­ta. Hy­vät uu­ti­set toi SYKEn me­ren­tut­ki­mus­alus Aranda Suo­men­lah­ti-vuo­den ava­jais­ti­lai­suu­teen. Aranda pää­si Suo­men, Vi­ron ja Ve­nä­jän Suo­men­lah­ti-vuo­den yh­teis­työn an­si­os­ta käy­mään ai­em­paa use­am­mil­la tut­ki­mus­pis­teil­lä Suo­men­lah­del­la.

Suo­men­lah­ti-vuo­den käy­tän­nön yh­teis­työ on pääs­syt vauh­tiin. Arandalla on ol­lut mu­ka­na ve­nä­läi­siä tut­ki­joi­ta, joi­den kans­sa itäi­sel­tä Suo­men­lah­del­ta pääs­tiin ot­ta­maan näyt­tei­tä ai­em­paa use­am­mas­ta pis­tees­tä. Li­säk­si Suo­mi, Viro ja Ve­nä­jä ovat teh­neet Suo­men­lah­den ti­lan seu­ran­taa kos­ke­van yh­teis­työ­oh­jel­man, jon­ka puit­teis­sa Suo­men­lah­den ti­lan seu­ran­taa ai­o­taan to­teut­taa.

Suo­men­lah­ti-vuo­den ava­jais­ti­lai­suu­des­sa pu­hu­nut ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Vil­le Nii­nis­tö ko­ros­taa tut­ki­mus­yh­teis­työn mer­ki­tys­tä.

”Suo­men­lah­ti-vuo­den ku­lu­es­sa to­teu­te­taan ai­nut­laa­tui­nen kol­men maan tut­ki­mus­oh­jel­ma. Tär­kein ta­voi­te on vä­lit­tää tut­ki­joil­ta saa­tu uu­sin tie­to po­liit­ti­sil­le päät­tä­jil­le ja tuot­taa hei­tä var­ten konk­reet­ti­sia rat­kai­su­eh­do­tuk­sia. Toi­von, että tut­ki­mus­tie­toa hyö­dyn­ne­tään jat­kos­sa en­tis­tä enem­män Itä­mer­ta kos­ke­vis­sa pää­tök­sis­sä. Esi­mer­kik­si Lau­kaan­joen fos­fo­ri­pääs­tö­jen ta­paus osoit­ti, että juu­ri tut­ki­mus­tie­don ja sitä seu­ran­neen jul­ki­sen kes­kus­te­lun an­si­os­ta ryh­dyt­tiin toi­miin ja saa­tiin ai­kaan mer­kit­tä­viä tu­lok­sia.”

Suo­men­lah­ti-vuo­den ava­jai­sia vie­tet­tiin Hel­sin­gin kau­pun­gin­ta­lol­la 21.1. kah­den asi­an­tun­ti­ja­se­mi­naa­rin ja ava­jais­foo­ru­min mer­keis­sä. Suo­men­lah­ti-vuo­si on Suo­men, Vi­ron ja Ve­nä­jän yh­tei­nen oh­jel­ma Suo­men­lah­den ti­lan no­pe­ak­si pa­ran­ta­mi­sek­si. Tee­ma­vuo­si koos­tuu tut­ki­mus­yh­teis­työs­tä ja kat­ta­vas­ta me­ren ti­lan seu­ran­nas­ta, yh­tei­ses­tä ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­oh­jel­mas­ta ja lu­kui­sis­ta ylei­sö­ta­pah­tu­mis­ta. Vuo­den päät­teek­si Suo­men, Vi­ron ja Ve­nä­jän yh­tei­nen Suo­men­lah­ti-ju­lis­tus lin­jaa tär­keim­mät konk­reet­ti­set toi­men­pi­teet lah­den kes­tä­vän käy­tön tur­vaa­mi­sek­si.  Suo­men­lah­ti-vuo­den suo­je­li­joi­na toi­mi­vat Suo­men, Vi­ron ja Ve­nä­jän pre­si­den­tit.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTam­mi­kuu 201431.1.2014