Tulvakeskuksen toiminta käyntiin

Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus ja Ilma­tie­teen lai­tos aloit­ti­vat vuo­den alus­ta lu­kien tul­va­kes­kus­toi­min­nan. Tul­va­kes­kus tuot­taa val­ta­kun­nal­li­sia tul­va­en­nus­tei­ta ja tul­va­va­roi­tuk­sia sekä yllä­pi­tää val­ta­kun­nal­lis­ta vesi‐ ja tul­va­ti­lan­ne­ku­vaa. Pal­ve­lut tuo­te­taan yh­teis­työs­sä elin­kei­no-, lii­ken­ne‐ ja ym­pä­ris­tö­kes­kus­ten (ELY) sekä pe­las­tus­vi­ran­o­mais­ten kans­sa.

Uusi tul­va­kart­ta­pal­ve­lu on yksi Tul­va­kes­kuk­sen tar­jo­a­mis­ta pal­ve­luis­ta. Sekä asuk­kaat että vi­ran­o­mai­set voi­vat hyö­dyn­tää sitä tul­viin va­rau­tu­mi­ses­sa. Pal­ve­lu löy­tyy osoit­tees­ta: www.ymparisto.fi/tul­va­kar­tat.

Tul­va­kart­ta­pal­ve­lus­sa ovat saa­ta­vil­la tul­van peit­tä­vyyt­tä ja sy­vyyt­tä ku­vaa­vat tul­va­vaa­ra­kar­tat, joi­ta on laa­dit­tu lä­hin­nä ELY-kes­kuk­sis­sa yh­teen­sä noin 90 alu­eel­le. Kar­tois­ta nä­kee suun­taa-an­ta­vas­ti, mit­kä alu­eet ovat vaa­ras­sa eri­suu­rui­sil­la tul­vil­la. Pal­ve­lu si­säl­tää myös pa­to­jen va­hin­gon­vaa­ra­sel­vi­tys­ten ja to­teu­tu­nei­den tul­vien tul­va­kart­to­ja.

Uu­te­na ai­neis­to­na tul­va­kart­ta­pal­ve­lus­sa ovat ELY-kes­kus­ten vuon­na 2013 laa­ti­mat tul­va­ris­ki­kar­tat. Tul­va­ris­ki­kar­toil­la esi­te­tään tul­van peit­tä­vyy­den ja sy­vyy­den li­säk­si muun mu­as­sa tul­va-alu­een asuk­kai­den mää­rä, tul­van alle jää­vät tiet sekä eri­tyis­koh­teet ku­ten hoi­to- ja oppi­lai­tok­set. Tul­va­ris­ki­kar­tat on laa­dit­tu 21 mer­kit­tä­väl­le tul­va­ris­ki­a­lu­eel­le. Tul­va­ris­ki­kar­tat pe­rus­tu­vat me­ren ran­ni­kon osal­ta Ilma­tie­teen lai­tok­sen las­ke­miin tul­va­kor­keuk­siin.

Tul­va­kes­kuk­sen toi­min­ta on jat­ku­vaa ja päi­vys­tys toi­mii 24/7-peri­aat­teel­la. SYKEn au­to­maat­tis­ten ve­sis­tö­tul­va­va­roi­tus­ten sekä Ilma­tie­teen lai­tok­sen meri­ve­den­kor­keus- ja rank­ka­sade­va­roi­tus­ten li­säk­si Tul­va­kes­kus toi­mit­taa vi­ran­o­mai­sil­le sään­nöl­li­ses­ti tie­dot­tei­ta ja va­roi­tuk­sia.

Tul­va­kes­kus­toi­min­ta tii­vis­tää SYKEn ja Ilma­tie­teen lai­tok­sen yh­teis­työ­tä. Sää­pal­ve­lun ja hyd­ro­lo­gi­sen pal­ve­lun sau­ma­ton yh­teis­työ on vält­tä­mä­tön­tä ajan­ta­sai­sen, tul­va­tyy­pis­tä riip­pu­mat­to­man vesi­ti­lan­ne­tie­don tuot­ta­mi­sek­si sekä tul­vis­ta ja kui­vuu­des­ta tie­dot­ta­mi­sek­si ja va­roit­ta­mi­sek­si.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTam­mi­kuu 201431.1.2014