Tulvavahinkojen korvauskäytäntö muuttui

Poik­keuk­sel­li­sis­ta tul­vis­ta ai­heu­tu­vien ra­ken­nus- ja ir­tai­mis­to­va­hin­ko­jen kor­vaa­mi­nen on siir­ty­nyt vuo­den alus­ta al­ka­en va­kuu­tuk­siin. Ve­sis­tö­jen ja me­ren ran­ta-alu­ei­den sekä rank­ka­sade­tul­vil­le alt­tii­den kiin­teis­tö­jen omis­ta­jien kan­nat­taa nyt sel­vit­tää kiin­teis­tön­sä mah­dol­li­set tul­va­ris­kit sekä var­mis­taa tul­va­tur­van si­säl­ty­mi­nen va­kuu­tuk­siin­sa.

Tul­vat ai­heut­ta­vat vuo­sit­tain va­hin­ko­ja eri puo­lel­la Suo­mea. Vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na on kär­sit­ty kes­ki­mää­rin joka toi­nen vuo­si yli mil­joo­nan eu­ron va­hin­gois­ta. Muut­tu­vien il­mas­to-olo­jen myö­tä on va­rau­dut­ta­va pa­he­ne­viin tul­viin sekä mui­hin sää- ja vesi­o­lo­jen vaih­te­luis­ta ai­heu­tu­viin ris­kei­hin. Myös yh­teis­kun­nan alt­tius luon­non­on­net­to­muuk­sil­le on li­sään­ty­nyt taa­ja­ma-alu­ei­den kas­vun, yh­dys­kun­ta­ra­ken­teen eheyt­tä­mi­sen sekä ra­ken­ta­mi­sen ja maa­ta­lou­den teknistymisen myö­tä.

Uu­dis­tuk­sen myö­tä ve­sis­tö­tul­vis­ta ra­ken­nuk­sil­le ja nii­den ir­tai­mis­tol­le ai­heu­tu­via va­hin­ko­ja ei kor­va­ta enää val­ti­on va­rois­ta. Va­kuu­tus­yh­ti­öt ovat nyt päät­ty­vän siir­ty­mä­ajan puit­teis­sa li­sän­neet tul­va­tur­van koti- ja kiin­teis­tö­va­kuu­tuk­siin­sa. Näi­den eh­dot vas­taa­vat hy­vin kor­vaus­jär­jes­tel­mäl­le ase­tet­tu­ja ta­voit­tei­ta.

Va­kuu­tuk­set tar­jo­a­vat ai­kai­sem­paan ver­rat­tu­na laa­jem­man kor­vaus­suo­jan, kos­ka niis­tä kor­va­taan ve­sis­tö­tul­vien li­säk­si me­ren­pin­nan nou­sus­ta ja rank­ka­sa­teis­ta ai­heu­tu­via tul­va­va­hin­ko­ja. Va­hin­gon­kär­si­jä voi saa­da kor­vauk­sen huo­mat­ta­vas­ti ny­kyis­tä no­pe­am­min. Toi­sin kuin val­ti­on kor­vaus­jär­jes­tel­mäs­sä, myös pie­net yri­tyk­set voi­vat saa­da va­kuu­tuk­sis­ta kor­vauk­sia.

Tul­va­ris­ki­a­lu­eis­ta saa lisä­tie­toa ELY-kes­kus­ten asi­a­kas­pal­ve­lus­ta sekä www.ymparisto.fi/tul­vat-verk­ko­si­vul­ta. Va­kuu­tus­ten tul­va­tur­van voi tar­kis­taa omis­ta va­kuu­tus­eh­dois­taan sekä va­kuu­tus­yh­ti­ös­tä.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTam­mi­kuu 201431.1.2014