Vesihuollon riskejä halutaan vähentää

Hal­li­tus esit­tää usei­ta muu­tok­sia vesi­huol­to­la­kiin sekä maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­la­kiin.

Ta­voit­tee­na on var­mis­taa tur­val­lis­ten ja koh­tuu­hin­tais­ten ta­lous­vesi- ja vie­mä­röin­ti­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuus sekä es­tää taa­ja­ma­tul­vien syn­ty­mi­nen. Li­säk­si lie­ven­net­täi­siin kiin­teis­tön liit­tä­mis­vel­vol­li­suut­ta vesi­huol­to­lai­tok­sen ver­kos­toi­hin taa­ja­mien ulko­puo­lel­la. Muu­tos­ten on mää­rä as­tua voi­maan syys­kuun alus­sa 2014.

Vesi­huol­to­ver­kos­to­jen osin puut­teel­li­nen yllä­pito ja riit­tä­mä­tön pe­rus­kor­jaus ovat Suo­mes­sa va­ka­via on­gel­mia. Hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mu­kaan vesi­huol­to­lai­tos­ten on kar­toi­tet­ta­va toi­min­taan­sa liit­ty­vät ris­kit ja va­rau­dut­ta­va eri­lai­siin häi­ri­ö­ti­lan­tei­siin vesi­huol­to­pal­ve­lu­jen jat­ku­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si. Lai­tos­ten ta­lou­den­pito ja mak­su­jen käyt­tö kor­jaus­in­ves­toin­tei­hin saa­te­taan myös ny­kyis­tä läpi­nä­ky­väm­mik­si sekä tar­ken­ne­taan asi­ak­kaan oi­keut­ta hin­nan­a­len­nuk­seen vesi­huol­lon kes­key­tys­ti­lan­teis­sa.

Esi­tyk­ses­sä myös täs­men­ne­tään kun­nan teh­tä­viä taa­ja­mien sade- ja su­la­mis­ve­sien hal­lin­nas­sa. Hal­lin­taa ha­lu­taan pa­ran­taa, kos­ka rank­ka­sa­tei­den en­na­koi­daan yleis­ty­vän ja pääl­lys­tet­ty­jen pin­to­jen ala kas­vaa. Kaik­kia va­lu­ma­ve­siä ei voi­da joh­taa put­ki­vie­mä­rei­hin. Ve­sien pi­dät­tä­mi­seen, imeyt­tä­mi­seen ja joh­ta­mi­seen tu­li­si käyt­tää ny­kyis­tä enem­män maan­pääl­li­siä ra­ken­tei­ta ku­ten avo­uo­mia sekä vi­her­a­lu­ei­ta. Kun­ta voi­si tar­vit­ta­es­sa ke­rä­tä mak­su­ja kiin­teis­tön­o­mis­ta­jil­ta täs­tä ai­heu­tu­vien kus­tan­nus­ten­sa kat­ta­mi­sek­si.

Taa­ja­man ulko­puo­lel­la si­jait­se­vaa kiin­teis­töä ei oli­si enää tar­peen liit­tää vesi­huol­to­lai­tok­sen ver­kos­toon, jos sen vesi­huol­to on jär­jes­tet­ty asi­an­mu­kai­ses­ti en­nen kuin kun­ta on päät­tä­nyt lai­tok­sen toi­min­ta-alu­ees­ta. Taa­ja­man ulko­puo­lel­la kiin­teis­tö voi­daan jät­tää liit­tä­mät­tä lai­tok­sen vie­mä­riin myös, jos kiin­teis­töl­lä on vain kui­va­käy­mä­lä. Tar­koi­tuk­se­na on, että lai­tos var­mis­tai­si kiin­teis­tö­jen omis­ta­jien tar­peen ja ha­luk­kuu­den vesi­huol­to­ver­kos­toon liit­ty­mi­seen en­nen ver­kos­to­jen ra­ken­ta­mis­ta.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTam­mi­kuu 201431.1.2014