Uusi RIL-ohje vesitornien kunnonhallintaan

Vesi­säi­li­öi­den kun­non säi­ly­mi­nen ja var­ma toi­min­ta ovat yh­dys­kun­ta­ra­ken­teen ja vesi­huol­lon toi­mi­vuu­den kan­nal­ta kriit­ti­siä koh­tia. Nii­den toi­min­taan liit­tyy pait­si ih­mis­ten puh­taan ve­den saan­nin var­mis­ta­mien myös tär­kei­tä tur­val­li­suus­näkö­koh­tia, ku­ten vesi­tor­nien ra­ken­teel­li­nen tur­val­li­suus ja sam­mu­tus­ve­den saan­ti. Vesi­säi­li­öi­den tär­keä roo­li ja nii­den pit­kä elin­kaa­ri edel­lyt­tää jär­jes­tel­mien ja ra­ken­tei­den jat­ku­vaa kun­nos­sa­pi­toa.

Suo­men Ra­ken­nus­in­si­nöö­rien Liit­to RIL ja Suo­men Vesi­lai­tos­yh­dis­tys ry (VVY) ovat yh­teis­työs­sä tuot­ta­neet uu­den jul­kai­sun RIL 264-2013 Vesi­tor­nien ja ala­vesi­säi­li­öi­den kun­non­hal­lin­ta.

Jul­kai­sus­sa ku­va­taan vesi­säi­li­ön kun­non­hal­lin­taa läh­tien sys­te­maat­ti­ses­ta yllä­pi­dos­ta, jo­hon kuu­luu mm. ra­ken­ne- ja LVIS-jär­jes­tel­mien sään­nöl­li­nen kun­to­seu­ran­ta. Myös säi­li­öi­den puh­dis­tuk­seen ja hy­gie­ni­an var­mis­ta­mi­seen an­ne­taan oh­jei­ta.

Jul­kai­sun kes­kei­se­nä ta­voit­tee­na on opas­taa LVIS-jär­jes­tel­mien ja ra­ken­tei­den kun­to­ar­vi­oi­den ja kun­to­tut­ki­mus­ten to­teut­ta­mis­ta sekä tar­kas­tus­ten tu­lok­sis­ta teh­tä­vien joh­to­pää­tös­ten laa­din­taa.

Kor­jaus­hank­keen vai­heis­tus ja or­ga­ni­soin­ti ku­va­taan eri­tyi­ses­ti omis­ta­jan näkö­kul­mas­ta. Ku­vauk­ses­sa on mu­ka­na laa­jas­ti mm. kor­jaus­hank­keen han­kin­to­jen ylei­siä peri­aat­tei­ta, suun­nit­te­li­joi­den ja ura­koit­si­joi­den va­lin­taa sekä hank­kees­sa laa­dit­ta­vat asia­kir­jat.

Ohje on tär­keä työ­kalu vesi­tor­nien ra­ken­teel­li­sen tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­ses­sa. Jul­kai­sus­sa an­ne­taan oh­jei­ta ra­ken­tei­den eri kun­nos­sa­pito- ja kor­jaus­ta­voil­le, sekä kan­ta­vien että täy­den­tä­vien ra­ken­tei­den osal­ta. Kan­ta­vien ra­ken­tei­den oh­jeis­tuk­ses­sa ote­taan huo­mi­oon vii­me­ai­kai­set on­net­to­muus­ta­pauk­set ja mui­ta ra­ken­tei­den toi­min­nas­sa ylei­ses­ti tun­net­tu­ja puut­tei­ta. Myös LVIS-jär­jes­tel­mien kor­jauk­sia on kä­si­tel­ty.

Kor­jaus­hank­keen työ­maa­vai­heen ku­vauk­ses­sa on eri­tyi­ses­ti tuo­tu esil­le työ­tur­val­li­suus ja hy­gie­ni­a­vaa­ti­muk­sia.

Oh­jeen on laa­ti­nut asi­an­tun­ti­ja­ryh­mä, jos­sa on ol­lut edus­tet­tui­na omis­ta­juu­den ja ti­laa­jan, käy­tön ja yllä­pi­don sekä kor­jaus­suun­nit­te­lun ja -ra­ken­ta­mi­sen osa­puo­lia.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeJou­lu­kuu 201317.12.2013