Virtaamat nousseet länsirannikon vesistöissä

Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen mu­kaan lauh­tu­nut sää on nos­ta­nut ve­den­kor­keuk­sia län­si­ran­ni­koin jois­sa, eri­tyi­ses­ti Poh­jan­maan ja Pohjois-Poh­jan­maan maa­kun­nis­sa, jois­sa myös vesi­sa­teet ovat ol­leet run­sai­ta. Vir­taa­mien kas­vu ja jo­kien jää­peit­teen pa­dot­ta­va vai­ku­tus ovat nos­ta­neet ve­den­kor­keuk­sia myös Ete­lä-Poh­jan­maal­la ja Lounais-Suo­mes­sa. Ve­den­kor­keuk­sien nou­su on kui­ten­kin hi­das­tu­mas­sa ja tul­va­ris­ki on si­ten mel­ko vä­häi­nen.

Hyy­de ja jää­pei­te ovat nos­ta­neet ve­den­kor­keuk­sia mm. Kii­min­ki­jo­el­la Hau­ki­pu­taal­la sekä Sii­ka­jo­el­la Länkelässä, mut­ta sii­tä ei ai­heu­tu­nut mer­kit­tä­viä on­gel­mia. Kii­min­ki­joen pin­ta kävi kor­ke­am­mal­la kuin kes­ki­mää­rin ke­vät­tul­van ai­kaan, mut­ta ve­den­kor­keus on jo las­ke­nut met­rin ver­ran huip­pu­lu­ke­mis­ta. Myrs­ky­tuu­let sekä kor­kea meri­vesi nos­ti­vat Koke­mäen­joen ve­den­kor­keut­ta Po­rin kes­kus­tas­sa noin 35 cm, ta­sol­le 0,84 m N60, joka ei vie­lä ai­heu­ta on­gel­mia. Ve­den­kor­keus Po­ris­sa on las­kus­sa tuu­lien hei­ket­tyä.

Jär­vi-Suo­men suur­ten jär­vien ve­den­kor­keuk­sien nou­su on py­säh­ty­nyt. Poik­keuk­se­na on Sai­maa, jon­ka ve­den­kor­keus nou­see ai­na­kin tam­mi­kuun lop­puun asti, jol­loin se on 20-35 cm ajan­koh­dan kes­ki­ta­son ylä­puo­lel­la.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeJou­lu­kuu 201317.12.2013