RESCA-hankkeesta innovaatioita uusiutuvan energian tuotantoon

RESCA – Suur­ten kau­pun­kien uu­siu­tu­vat ener­gi­a­rat­kai­sut ja pi­lo­tit -hank­keen ta­voit­tee­na on edis­tää uu­siu­tu­van ener­gi­an osuu­den li­sää­mis­tä suur­ten kau­pun­kien ener­gi­a­pa­le­tis­sa. Han­ket­ta koor­di­noi Hermia Group ja sii­nä ovat mu­ka­na HSY, Tam­pe­re, Tur­ku, Oulu ja Van­taa. Han­ke al­koi syk­syl­lä 2011 ja päät­tyy hel­mi­kuus­sa 2014.

Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut HSY on RESCA-hank­keen ai­ka­na pe­reh­ty­nyt usei­siin in­no­va­tii­vi­siin ta­poi­hin tuot­taa uu­siu­tu­vaa ener­gi­aa ja te­hos­taa jo ole­mas­sa ole­vaa ener­gi­an­tuo­tan­to­aan.

Han­ke on in­nos­ta­nut työn­te­ki­jöi­tä eri puo­lil­la or­ga­ni­saa­ti­o­ta ajat­te­le­maan luo­vas­ti ja tuo­maan esiin uu­sia ide­oi­ta. Kaik­ki­aan sel­vi­tyk­ses­sä on ol­lut yh­dek­sän pi­lot­tia. Kak­si näis­tä, raa­ka­ve­den läm­mön tal­teen­otto ja kiin­teis­tö­koh­tai­nen au­rin­ko­e­ner­gia, ovat tä­hän men­nes­sä siir­ty­neet eteen­päin in­ves­toin­ti­hank­keik­si ja use­at sel­vi­tyk­set ovat vie­lä kes­ken.

HSY te­kee RESCA-hank­keen puit­teis­sa yh­teis­työ­tä myös wie­ni­läi­sen tut­ki­mus­lai­tok­sen kans­sa, mis­sä par­hail­laan tut­ki­taan suo­ma­lai­sen jät­teen­pol­ton poh­ja­kuo­nan so­vel­tu­vuut­ta kaa­to­paik­ka­kaa­sun puh­dis­ta­mi­seen. Myös uu­sia pi­lot­ti-ide­oi­ta et­si­tään edel­leen. HSY on haas­ta­nut tä­hän teh­tä­vään in­no­va­tii­vi­sen Demola-opis­ke­li­ja­tii­min, joka on­kin kek­si­nyt jo tois­ta­kym­men­tä ta­paa li­sä­tä HSY:n uu­siu­tu­van ener­gi­an tuo­tan­toa tai vä­hen­tää ener­gi­an­ku­lu­tus­ta.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeJou­lu­kuu 201317.12.2013