Suomalaisten sadepisaroiden koot on mitattu

Ilma­tie­teen lai­tos ja Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Fy­sii­kan lai­tos ovat mi­tan­neet vii­den vuo­den ajan sade­pi­sa­roi­den ko­koa Jär­ven­pääs­sä. Mit­ta­lait­tee­na on käy­tet­ty distrometrejä. Ne tun­nis­ta­vat pi­sa­ran koon sen ai­heut­ta­mas­ta is­kus­ta lait­tees­sa ole­vaan tör­mäys­le­vyyn tai suo­raan valo­ku­vaa­mal­la pi­sa­roi­ta kah­des­ta eri suun­nas­ta. Mit­taus­ai­neis­to kä­sit­tää 71 000 pi­sa­ra­koko­ja­kau­maa, jois­sa pi­sa­roi­den koot vaih­te­le­vat vä­lil­lä 0,3 mm – 5 mm. Tätä pie­nem­piä tih­ku­sade­pi­sa­roi­ta ei pys­ty­tä mit­taa­maan iskudistrometrillä, ja kuut­ta mil­liä isom­mat pi­sa­rat ei­vät ole py­sy­viä, vaan ha­jo­a­vat pu­do­tes­saan pie­nem­mik­si pi­sa­roik­si.

Vas­toin yleis­tä tie­toa, pu­to­a­vis­sa sade­pi­sa­rois­sa ei ole ”hän­tää” eli ne ei­vät ole kyy­ne­leen muo­toi­sia, vaan pie­net pi­sa­rat ovat pal­lo­mai­sia. Suu­ret pi­sa­rat ovat li­tis­ty­nei­tä eten­kin ala­puo­lel­taan eli muis­tut­ta­vat muo­dol­taan pul­lia tai pih­vi­to­maat­te­ja.

Pie­niä pi­sa­roi­ta on tyy­pil­li­ses­ti pal­jon enem­män kuin iso­ja: puo­len mil­lin pi­sa­roi­ta voi olla esi­mer­kik­si 5000 kap­pa­let­ta kym­me­nes­sä kuu­ti­o­met­ris­sä sade­il­maa, kun sa­mas­sa sa­tees­sa kah­den mil­lin pi­sa­roi­ta on tyy­pil­li­ses­ti vain yksi kap­pa­le kym­me­nes­sä kuu­ti­o­met­ris­sä. Pi­sa­ra­koko­ja­kau­mia voi­daan ku­va­ta ma­te­maat­ti­ses­ti esi­mer­kik­si eks­po­nent­ti- tai gam­ma­funk­ti­oil­la.

Tut­ki­muk­ses­sa las­ket­tu suo­ma­lai­nen kes­ki­mää­räi­nen pi­sa­ra­koko­ja­kau­ma on otet­tu käyt­töön Suo­men kah­dek­san sää­tut­kan mit­taa­mis­sa sade­tuot­teis­sa. Vaik­ka tut­ka on yli­voi­mai­sen hyvä nä­ke­mään, mis­sä ja mil­loin sa­taa joka het­ki, on se kui­ten­kin epä­tar­kem­pi sa­teen mää­rän pis­te­mit­ta­ri kuin pe­rin­tei­nen sade­mit­ta­ri. Ver­tai­luis­sa sade­mit­ta­rei­hin on ha­vait­tu, että uusi pi­sa­ra­koko­ja­kau­ma pie­nen­tää sa­teen sää­tut­ka­mit­taus­ten epä­tark­kuut­ta noin 30 %.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeJou­lu­kuu 201317.12.2013