Yhteiseurooppalaiseen Itämeri-tutkimusohjelmaan seitsemän uutta hanketta

Itä­me­ren mai­den ja EU:n yh­tei­sen Itä­meri-tut­ki­mus­oh­jel­man (BO­NUS) ra­hoi­tet­ta­vat hank­keet on va­lit­tu. Ra­hoi­tus­ta saa seit­se­män laa­jaa tut­ki­mus­kon­sor­ti­o­ta yh­teen­sä 27 mil­joo­naa eu­roa. Hank­keis­sa on mu­ka­na tut­ki­joi­ta kai­kis­ta Itä­me­ren alu­een mais­ta ja tut­ki­mus täh­tää Itä­me­ren eko­sys­tee­min elin­ky­kyi­syy­den tur­vaa­mi­seen. Tut­ki­mus­oh­jel­man ra­hoit­ta­mi­seen osal­lis­tu­vat kan­sal­li­set tut­ki­mus­ra­hoi­tus­or­ga­ni­saa­ti­ot ja EU:n ko­mis­sio. Suo­mes­ta oh­jel­maa ra­hoit­taa Suo­men Aka­te­mia.

 BO­NUS-oh­jel­man ta­voit­tee­na on kau­as tu­le­vai­suu­teen ulot­tu­va tut­ki­mus­yh­teis­työ, jos­sa tuo­te­taan tie­toa HELCOMin Itä­me­ren toi­min­ta­oh­jel­man, EU:n meri­stra­te­gi­a­di­rek­tii­vin sekä usei­den kan­sal­lis­ten, alu­eel­lis­ten ja eu­roop­pa­lais­ten kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen täh­tää­vien po­li­tiik­ka­oh­jel­mien to­teut­ta­mi­sen tu­ek­si.
”Oi­kea, Itä­me­ren olo­suh­teet huomioonottava tut­ki­mus­tie­to on vält­tä­mä­tön­tä haa­voit­tu­van me­ren suo­je­lul­le. Tar­vi­taan oh­jaus­kei­no­ja, po­li­tiik­ka­oh­jel­mia ja toi­min­ta­mal­le­ja, jot­ka on rää­tä­löi­ty ni­men­o­maan Itä­mer­ta var­ten”, sa­noo BO­NUS-oh­jel­man toi­mi­tus­joh­ta­ja Kai­sa Ko­no­nen.
Nyt va­lit­tu­jen tut­ki­mus­ko­ko­nai­suuk­sien tee­mat kä­sit­te­le­vät muun mu­as­sa Itä­me­ren bio­di­ver­si­teet­tiä ja sen mah­dol­lis­ta so­peu­tu­mis­ta il­mas­ton­muu­tok­seen, ra­vin­tei­den ker­ty­mis­tä ran­nik­ko­a­lu­eil­la ja kala­va­ro­jen kes­tä­vää käyt­töä Itä­me­rel­lä. Suo­ma­lai­set tut­ki­jat ovat mu­ka­na kuu­des­sa tut­ki­mus­kon­sor­ti­os­sa seit­se­mäs­tä. Suo­mes­ta tut­ki­mus­hank­keis­sa ovat mu­ka­na Eero Aro (Riis­ta- ja kala­ta­lou­den tut­ki­mus­lai­tos), Erik Bonsdorff (Åbo Aka­de­mi), Ari Ek­roos ja Diane Mar­tin (Aal­to-yli­o­pis­to), Vei­jo Jor­ma­lai­nen (Tu­run yli­o­pis­to), Alf Nork­ko ja Kaa­ri­na Si­vo­nen (Hel­sin­gin yli­o­pis­to) sekä Anna-Stii­na Heis­ka­nen ja Har­ri Kuosa (Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus).
BO­NUS-oh­jel­ma pe­rus­tuu Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton yh­teis­pää­tök­seen vuo­del­ta 2010. Oh­jel­mal­la on 100 mil­joo­nan eu­ron ra­hoi­tus pro­jek­teil­le, jot­ka to­teu­tu­vat vuo­si­na 2013–2018. Puo­let ra­hoi­tuk­ses­ta tu­lee Itä­me­ren mai­den kan­sal­li­sil­ta tut­ki­mus­ra­hoit­ta­jil­ta ja puo­let EU:n tut­ki­muk­sen pui­te­oh­jel­mas­ta.

Lisä­tie­to­ja: www.bonusportal.org

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeJou­lu­kuu 201317.12.2013