UPM ja Etelä-Savon ELY-keskus sopivat suojelualueiden perustamisesta

Ete­lä-Sa­von elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus ja UPM ovat so­pi­neet suo­je­lu­a­lu­ei­den pe­rus­ta­mi­ses­ta. So­pi­muk­seen si­säl­ty­vät alu­eet si­jait­se­vat Ran­ta­sal­mel­la ja Sa­von­lin­nas­sa ja ovat yh­teis­pin­ta-alal­taan 433 heh­taa­ria.  Alu­eet kuu­lu­vat Natura 2000 -suo­je­lu­ver­kos­toon.

Kaup­pa on sekä kool­taan että alu­een luon­to­arvoilta yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä 2000-lu­vul­la so­vi­tuis­ta suo­je­lu­alue­kau­pois­ta Ete­lä-Sa­vos­sa. Kau­pan mer­kit­tä­vin osa ovat Sa­von­lin­nan Loi­kan­saa­res­sa ja Ran­ta­sal­men Tam­men­lah­des­sa si­jait­se­vat, yh­teen­sä 400 heh­taa­rin alu­eet, jot­ka ovat kes­kei­nen osa He­von­nie­men Natura 2000 -ver­kos­ton alu­et­ta. He­von­nie­men ve­det ovat sai­maan­nor­pan elin­a­lu­et­ta.

Nyt suo­jel­ta­val­la alu­eel­la on He­von­nie­mes­sä yli 10 kilo­met­riä täy­sin ra­ken­ta­ma­ton­ta Sai­maan ran­taa sekä sen edus­tal­la usei­ta ra­ken­ta­mat­to­mia saa­ria. He­von­nie­men maas­to on mai­se­mal­li­ses­ti kau­nis­ta ja topo­gra­fi­al­taan hy­vin vaih­te­le­vaa. Met­sät vaih­te­le­vat ka­ruis­ta kal­li­o­met­sis­tä laak­so­jen ja not­kel­mien re­he­viin leh­to­met­siin. Alue on myös mer­kit­tä­vä leh­to­kes­kit­ty­mä. Alu­een leh­dois­sa esiin­tyy moni­puo­li­ses­ti vaa­te­li­as­ta ja myös uhan­a­lais­ta leh­to­la­jis­toa.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö ja UPM jat­ka­vat Natura 2000 -ver­kos­ton kuu­lu­vien suo­je­lu­a­lu­ei­den to­teut­ta­mis­neu­vot­te­lu­ja vuon­na 2014.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeJou­lu­kuu 201317.12.2013