Talvivaaran yrityssaneeraus käynnistyy

Riit­tä­vän vel­ko­jien puol­lon saa­vut­ta­mi­sen joh­dos­ta Es­poon kä­rä­jä­oi­keus on päät­tä­nyt aloit­taa yri­tys­sa­nee­raus­me­net­te­lyn Tal­vi­vaa­ran kai­vos­toi­min­taa har­joit­ta­van ty­tär­yh­ti­ön, Tal­vi­vaa­ra Sot­ka­mo Oy:n, osal­ta. Tal­vi­vaa­ran Kai­vos­o­sa­ke­yh­tiö Oyj:n yri­tys­sa­nee­raus­me­net­te­ly käyn­nis­tyi mar­ras­kuus­sa.

 ”Kä­rä­jä­oi­keu­den pää­tös Tal­vi­vaa­ra Sot­ka­mon sa­nee­raus­me­net­te­lyn aloit­ta­mi­ses­ta oli odo­tus­tem­me mu­kai­nen ja se sel­keyt­tää ti­lan­net­ta sekä pa­ran­taa toi­min­ta­e­del­ly­tyk­si­äm­me jat­kos­sa. Sa­nee­raus­me­net­te­lyn alet­tua voim­me myös jat­kaa me­tal­lien tuo­tan­toa, joka käyn­nis­tyi jäl­leen vii­me vii­kol­la me­tal­li­teh­taan kuu­kau­den mit­tai­sen sei­so­kin jäl­keen. Teh­taan käyn­nis­tys su­jui suun­ni­tel­mien mu­kaan ja myös uu­den mal­min bio­liuo­tus­pro­ses­si ete­nee edel­leen ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti”, Tal­vi­vaa­ran toi­mi­tus­joh­ta­ja Pek­ka Perä kom­men­toi.

Kuva: Tal­vi­vaa­ra Oyj.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeJou­lu­kuu 201317.12.2013