Kemira ja Stora Enso aloittavat ainutlaatuisen vesihankkeen Guangxissa

Ke­mi­ra ja Stora Enso ovat il­moit­ta­neet käyn­nis­tä­vän­sä yh­tei­sen hank­keen vas­tuul­li­sen ve­den­käy­tön edis­tä­mi­sek­si yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­yh­tei­sö­jen kans­sa Guangxin maa­kun­nas­sa Ete­lä-Kii­nas­sa. Vesi on vält­tä­mä­tön luon­non­vara kes­tä­väl­le met­sä­ta­lou­del­le Guangxissa, mis­sä Stora En­sol­la on 90 000 heh­taa­ria vuok­rat­tua maa­ta ja eu­ka­lyp­tus­puu­vil­jel­miä. Hank­keen tar­koi­tuk­se­na on löy­tää uu­sia rat­kai­su­ja vas­tuul­li­seen ve­den­käyt­töön pai­kal­li­sil­le si­dos­ryh­mil­le teh­tä­vil­lä ky­se­lyil­lä ja pai­kal­lis­yh­tei­sö­jen oman vesi­o­saa­mi­sen vah­vis­ta­mi­sel­la.

Han­ke yh­dis­tää Ke­mi­ran ve­den laa­dun ja mää­rän hal­lin­taan liit­ty­vän huip­pu­o­saa­mi­sen, Stora En­son asi­an­tun­te­muk­sen puu­vil­jel­mien hoi­dos­sa ja pai­kal­lis­yh­tei­sö­jen käy­tän­nön tie­don ja ko­ke­muk­sen vesi­a­si­ois­ta Guangxissa. Han­ke edis­tää pai­kal­lis­yh­tei­sö­jen tai­to­ja ve­den kä­sit­te­lys­sä ja tie­toi­suut­ta vesi­a­si­ois­ta Beihain alu­een pai­kal­lis­ten si­dos­ryh­mien ja te­ol­li­suu­den kes­kuu­des­sa Guangxin maa­kun­nas­sa.

Hank­keen tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa ar­voa kai­kil­le pro­jek­tin osa­puo­lil­le: se aut­taa Stora En­soa ke­hit­tä­mään puu­vil­jel­mä­toi­min­taan­sa, vah­vis­taa Ke­mi­ran ase­maa ve­den laa­dun ja mää­rän hal­lin­taan liit­ty­vien rat­kai­su­jen toi­mit­ta­ja­na pa­pe­ri­te­ol­li­suu­del­le ja sitä ym­pä­röi­vil­le yh­tei­söil­le ja tuo ve­teen liit­ty­vää huip­pu­o­saa­mis­ta, tie­toa ja työ­ka­lu­ja pai­kal­lis­yh­teisöil­le.
Ke­mi­ra ja Stora Enso to­teut­ta­vat hank­keen ai­ka­na yk­si­tyis­koh­tai­sen tut­ki­muk­sen vesi­va­ran­nois­ta Stora En­son toi­min­ta-alu­eel­la Guangxissa. Sa­mal­la kar­toi­te­taan pai­kal­li­set ve­teen liit­ty­vät haas­teet ja kä­si­tel­lään pai­kal­lis­yh­tei­sö­jen huo­len­ai­heet, joi­ta ovat muun mu­as­sa puu­vil­jel­mien vai­ku­tus ve­den laa­tuun ja poh­ja­ve­den ta­soon.

Tut­ki­mus­tu­los­ten poh­jal­ta Ke­mi­ra ja Stora Enso pyr­ki­vät yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­yh­tei­sön kans­sa tar­jo­a­maan kou­lu­tus­ta vesi­ky­sy­myk­sis­sä ja kar­toit­ta­maan ve­den ta­son ja laa­dun seu­ran­taan liit­ty­viä työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Mah­dol­li­set pi­lot­ti­hank­keet suun­ni­tel­laan yh­des­sä ky­lä­läis­ten kans­sa, ja Beihain alu­eel­le suun­nit­teil­la ole­va ve­den­sääs­tö­oh­jel­ma käyn­nis­te­tään yh­des­sä pai­kal­lis­ten kump­pa­nien kans­sa. Vesi­han­ke al­koi jou­lu­kuus­sa 2013 ja kes­tää vuo­den 2015 lop­puun. Hank­keen to­teut­ta­mi­sen yk­si­tyis­koh­dat ja aika­tau­lu­tus pää­te­tään yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­yh­tei­sö­jen kans­sa.

Kuva: www.morquefile.com / kconnors

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeJou­lu­kuu 201317.12.2013