Kaivosvesien puhdistukseen uutta osaamista, menetelmiä ja tehokkuutta

Kai­vos­ve­sien kä­sit­te­lyyn eri­kois­tu­nut ete­lä­af­rik­ka­lai­nen pro­fes­so­ri Chris­ti­an Wolkersdorfer tu­lee Lap­peen­ran­nan tek­nil­li­sen yli­o­pis­ton (LUT) Vih­re­än ke­mi­an la­bo­ra­to­ri­oon Mik­ke­liin hoi­ta­maan kai­vos­ve­sien kä­sit­te­lyn pro­fes­suu­ria. Wolkersdorfer toi­mii kai­vos­ve­sien kä­sit­te­lyn pro­fes­so­ri­na Pretoriassa Ete­lä-Af­ri­kas­sa, ja hän tu­lee työs­ken­te­le­mään puo­let ajas­taan Mik­ke­lis­sä ja puo­let Ete­lä-Af­ri­kas­sa.

Vih­re­än ke­mi­an pro­fes­so­ri, LUT Ke­mi­an joh­ta­ja Mika Sil­lan­pää ker­too, että täl­lä het­kel­lä kai­vos­te­ol­li­suu­den pro­ses­si- ja jäte­ve­det kä­si­tel­lään niin, että kä­si­tel­ty ai­nes ja­e­taan kah­teen osaan: toi­nen voi­daan pääs­tää luon­toon sel­lai­se­naan ja toi­nen on kä­si­tel­tä­vä. Hä­nen joh­ta­man­sa iMineWa-han­ke (Intelligent Minewater Ma­na­ge­ment) täh­tää toi­sen­lai­seen ajat­te­luun. ”Py­rim­me te­hos­ta­maan kai­vos­ve­sien hal­lin­taa pai­kan pääl­lä ja hyö­dyn­tä­mään ero­tel­tu­jen ai­nes­o­sien uu­del­leen­käyt­töä. Jäte­ve­det kä­si­tel­lään jo kai­vok­ses­sa, ja esi­mer­kik­si ve­siin si­tou­tu­nut maa­läm­pö py­ri­tään käyt­tä­mään hyö­dyk­si läm­mi­tyk­ses­sä tai kai­vos­ve­sien puh­dis­tus­pro­ses­seis­sa.”

Sil­lan­pää ko­ros­taa, että te­hok­kaam­mat sen­so­rit, merk­ki­aine­tek­nii­kat ja asi­an­tun­ti­ja­ver­kos­tot aut­ta­vat hal­lit­se­maan kai­vos­ten vesi­vir­to­ja pa­rem­min. ”Kai­vos­ve­sis­tä ero­tel­laan ke­hit­ty­neil­lä me­ne­tel­mil­lä eri­tyi­ses­ti puo­li­me­tal­lit ja/tai anionit ja hyö­dyn­ne­tään esi­mer­kik­si lan­noit­tei­den val­mis­tuk­ses­sa. Käy­tet­tä­viä ero­tus­tek­nii­koi­ta ovat muun mu­as­sa adsorptio- ja säh­kö­ke­mi­al­li­set tek­nii­kat bi­o­lo­gis­ten ja nano­tek­no­lo­gis­ten me­ne­tel­mien ohel­la. Ko­kei­ta teh­dään en­sin la­bo­ra­to­ri­o­mit­ta­kaa­vas­sa ja myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa pilot-mit­ta­kaa­vas­sa, jot­ta näh­dään tek­nii­koi­den so­vel­tu­vuus itse kai­vok­sis­sa.”

Chris­ti­an Wolkersdorferin pro­fes­suu­ri on LUT:n en­sim­mäi­nen FiDiPro-pro­fes­suu­ri. FiDiPro-ra­hoi­tus­oh­jel­ma tar­jo­aa suo­ma­lai­sil­le yli­o­pis­toil­le ja tut­ki­mus­lai­tok­sil­le mah­dol­li­suu­den pal­ka­ta ulko­mai­sia tai pit­kään ulko­mail­la toi­mi­nei­ta suo­ma­lai­sia huip­pu­tut­ki­joi­ta mää­rä­a­jak­si Suo­meen. FiDiPro-pro­fes­so­rit työs­ken­te­le­vät yli­o­pis­tois­sa ja tut­ki­mus­lai­tok­sis­sa eri puo­lil­la Suo­mea.

Pro­fes­so­ri Mika Sil­lan­pään joh­ta­ma LUT:n ym­pä­ris­tö­ke­mi­an Mik­ke­lin la­bo­ra­to­rio te­kee ve­den­ku­lu­tuk­seen ja juo­ma­ve­teen liit­ty­vää tut­ki­mus­ta, joka on yhä ajan­koh­tai­sem­paa vesi­krii­sien yleis­ty­es­sä. La­bo­ra­to­ri­on tut­ki­muk­set täh­tää­vät ve­den ku­lu­tuk­sen vä­hen­tä­mi­seen, puh­taan juo­ma­ve­den tuot­ta­mi­seen ja jäte­ve­sien puh­dis­ta­mi­seen niin, ett­ei­vät ne pi­laa ve­sis­tö­jä. Tut­ki­muk­sen läpi­leik­kaa­va­na tee­ma­na on mik­ro- ja nano­tek­no­lo­gi­aan pe­rus­tu­vien ma­te­ri­aa­lien hyö­dyn­tä­mi­nen uu­sien ve­den ja maa­pe­rän puh­dis­tus­tek­nii­koi­den ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Ku­vas­sa Mika Sil­lan­pää. (Ku­vaa­ja: An­te­ro Teit­ti­nen)

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeJou­lu­kuu 201317.12.2013