Uponor sulkee kaksi tuotantoyksikköä Suomessa

Uponor-kon­ser­nin Suo­mea kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet, ja yh­tiö on päät­tä­nyt sul­kea Ul­vi­lan ja Fors­san teh­taat. Uponor Suo­mi Oy:stä ja Uponor Inf­ra Oy:stä irti­sa­no­taan yh­teen­sä 111 työn­te­ki­jää.

Uponor Infran ta­voit­tee­na oli to­teut­taa ra­ken­teel­li­sia uu­dis­tuk­sia sen jäl­keen, kun yh­tiö käyn­nis­ti toi­min­tan­sa hei­nä­kuus­sa 2013 Uponorin ja KWH Pipen yh­dys­kun­ta­tek­nis­ten lii­ke­toi­min­to­jen yh­dis­tä­mi­sen seu­rauk­se­na.

Talo­tek­ni­siä rat­kai­su­ja tar­jo­a­van Uponor Suo­mi Oy:n ta­voit­tee­na oli et­siä sääs­tö- ja te­hos­ta­mis­toi­mia vas­tauk­se­na koti­maan hei­ken­ty­nee­seen ra­ken­ta­mis­suh­dan­tee­seen. Yh­ti­öi­den tar­koi­tuk­se­na oli myös jär­jes­tää myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­or­ga­ni­saa­ti­on­sa uu­del­leen.

Pää­te­tyt teh­tai­den sul­ke­mi­set liit­ty­vät Uponor Infraan, joka ai­koo siir­tää Ul­vi­lan tuo­tan­to­yk­sik­kön­sä toi­min­nan Nas­to­lan teh­taan yh­tey­teen ja Fors­san tuo­tan­non Vaa­san teh­taal­le.

Ra­ken­ne­muu­tok­set py­ri­tään to­teut­ta­maan vuo­den 2014 en­sim­mäi­sen vuo­si­nel­jän­nek­sen lop­puun men­nes­sä. Tuo­tan­to­siir­to­jen jäl­keen Uponorin Vaa­san ja Nas­to­lan teh­tail­la ar­vi­oi­daan avau­tu­van run­sas kol­me­kym­men­tä uut­ta työ­paik­kaa, joi­ta tar­jo­taan ensi­si­jai­ses­ti irti­sa­no­tuil­le.

Uponor Infralla ja Uponor Suo­mel­la on jär­jes­te­ly­jen jäl­keen put­ki­tuo­tan­toa Vaa­sas­sa ja Nas­to­las­sa sekä pie­nem­mät val­mis­tus­yk­si­köt Jy­väs­ky­läs­sä ja Tuu­su­las­sa. Uponor Infran omis­ta­vat Uponor Oyj (55,3 %) ja KWH-yh­ty­mä Oy (44,7 %). Uponor Suo­mi Oy on Uponor-kon­ser­nin ko­ko­naan omis­ta­ma ty­tär­yh­tiö.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMar­ras­kuu 201318.11.2013