Talvivaara hakee yrityssaneeraukseen

Tal­vi­vaa­ran Kai­vos­o­sa­ke­yh­tiö Oyj il­moit­ti loka­kuus­sa, että kos­ka nik­ke­lin maa­il­man­mark­ki­na­hin­ta oli las­ke­nut yli 20 pro­sent­tia vuo­den 2013 en­sim­mäi­sen vuo­si­nel­jän­nek­sen ta­sos­ta ja kos­ka Tal­vi­vaa­ran tuo­tan­toa oli­vat edel­leen hai­tan­neet yli­mää­räi­sen ve­den pit­kit­ty­neet vai­ku­tuk­set van­hem­mis­sa liuo­tus­ka­sois­sa, Tal­vi­vaa­ran ra­hoi­tus­a­se­ma oli hei­ken­ty­nyt odo­tet­tua enem­män. Syk­syn ai­ka­na käy­dyis­sä neu­vot­te­luis­sa on li­säk­si sel­vin­nyt, ett­ei lisä­ra­hoi­tus­ta ole saa­ta­vil­la yh­ti­öl­le osa­na va­paa­eh­tois­ta vel­ko­jen jär­jes­te­lyä. Si­ten Tal­vi­vaa­ra ja sen ope­ra­tii­vi­nen ty­tär­yh­tiö Tal­vi­vaa­ra Sot­ka­mo Oy ovat tul­leet sii­hen lop­pu­tu­lok­seen, että kum­man­kin yh­ti­ön tu­li­si ha­kea yri­tys­sa­nee­raus­ta.

Yh­ti­ön hal­li­tus on päät­tä­nyt jät­tää yri­tyk­sen sa­nee­rauk­ses­ta an­ne­tun lain mu­kai­sen ha­ke­muk­sen Tal­vi­vaa­ran sa­nee­raus­me­net­te­lys­tä. Li­säk­si Tal­vi­vaa­ra Sot­ka­mo Oy:n osak­keen­o­mis­ta­jat ovat yksi­mie­li­ses­ti päät­tä­neet jät­tää ha­ke­muk­sen sa­nee­raus­me­net­te­lys­tä.

Tal­vi­vaa­ran hal­li­tus us­koo, että riit­tä­vän ra­hoi­tuk­sen ol­les­sa saa­ta­vil­la yri­tys­sa­nee­raus on to­teu­tus­kel­poi­nen vaih­to­ehto yh­ti­öl­le ja että kum­man ta­han­sa yh­ti­ön kon­kurs­si­me­net­te­lyl­lä oli­si huo­mat­ta­va ar­voa tu­ho­a­va vai­ku­tus eikä se oli­si si­ten Tal­vi­vaa­ran ja sen int­res­si­ta­ho­jen etu­jen mu­kais­ta. Kon­kurs­si­me­net­te­ly vaa­ran­tai­si Tal­vi­vaa­ra-kon­ser­nin sekä mo­nien sen toi­mit­ta­jien ja ura­koit­si­joi­den työn­te­ki­jöi­den työl­li­syy­den. Li­säk­si kon­kurs­sin ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set oli­si­vat vai­ke­as­ti hal­lit­ta­vis­sa. Tal­vi­vaa­ra us­koo, että yri­tys­sa­nee­raus­me­net­te­ly ja Sot­ka­mon kai­vos­a­lu­een toi­min­nan jat­ku­mi­nen edis­tä­vät par­hai­ten ve­sien­hal­lin­taa ja muu­ta ym­pä­ris­tön puh­dis­ta­mis­ta sekä tar­jo­a­vat myös par­haan mah­dol­li­suu­den säi­lyt­tää ar­voa eri int­res­si­ta­hoil­le.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMar­ras­kuu 201318.11.2013