RT-ohje haja-asutuksen jätevesien käsittelystä

Ra­ken­nus­tie­to Oy on jul­kais­sut oh­jeen ”Haja-asu­tuk­sen jäte­ve­sien kä­sit­te­ly”. Ohje on pe­rus­teel­li­nen päi­vi­tys van­has­ta ver­si­os­ta.

Ym­pä­ris­tö­tek­nii­kan ja lain­sää­dän­nön muu­tok­set, pääl­lim­mäi­se­nä vaa­ti­mus ra­ken­nus­tuot­tei­den CE-mer­kin­nöis­tä, on huo­mi­oi­tu ja oh­jeen si­säl­tö vas­taa nyt ny­kyi­siä vaa­ti­muk­sia. Si­säl­tö on kaut­taal­taan kir­joi­tet­tu uu­sik­si ja la­ven­net­tu kä­sit­te­le­mään ai­het­ta moni­puo­li­ses­ti. Oh­jee­seen on lii­tet­ty ai­em­min oma­na jul­kai­su­naan il­mes­ty­nyt ohje jäte­ve­den säi­li­ö­va­ras­toin­nis­ta.

Oh­jees­sa esi­te­tään haja-asu­tus­a­lu­ei­den asuin­kiin­teis­töil­lä ja muil­la pie­nil­lä vesi­huol­to­lai­tos­ten jäte­vesi­vie­mä­ri­ver­kos­to­jen ulko­puo­li­sil­la kiin­teis­töil­lä muo­dos­tu­vien ta­lous­jäte­ve­sien kä­sit­te­ly­rat­kai­su­ja. Sii­nä tar­kas­tel­laan eri me­ne­tel­mien va­lin­taa ja so­vel­tu­vuut­ta sekä an­ne­taan suun­nit­te­lu- ja ra­ken­ta­mis­oh­jei­ta. Esi­tet­ty­jä rat­kai­su­ja voi­daan käyt­tää myös use­am­man kiin­teis­tön yh­tei­se­nä jär­jes­tel­mä­nä. Oh­jees­sa esi­te­tään pe­rus­tie­dot myös jäte­ve­den esi­kä­sit­te­ly­rat­kai­suis­ta.

Ohje on saa­ta­vil­la RT Net, LVI Net ja Inf­ra Net -tie­to­pal­ve­luis­sa tai sen voi os­taa pai­net­tu­na TIE­TO­kir­ja­kau­pois­ta Hel­sin­gis­tä ja Kuo­pi­os­ta. Verk­ko­kau­pas­ta osoit­tees­sa www.ra­ken­nus­tie­to­kaup­pa.fi oh­jeen voi hank­kia säh­köi­ses­sä muo­dos­sa (Pdf).

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMar­ras­kuu 201318.11.2013