Rasvan aiheuttamat ongelmat vesihuollossa kartoitettiin

Vesi­lai­tos­yh­dis­tys lä­het­ti kai­kil­le vie­mä­ri­lai­tos­toi­min­taa har­joit­ta­vil­le jä­sen­lai­tok­sil­leen kar­toit­ta­van ky­se­lyn, jos­sa sel­vi­tet­tiin ras­van ai­heut­ta­mien on­gel­mien laa­juut­ta vie­mä­ri­ver­kos­tois­sa. Ky­se­lyyn vas­ta­si 50 vesi­huol­to­lai­tos­ta. Vas­taa­jis­ta 68 % il­moit­ti, että ras­vat ai­heut­ta­vat vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa jol­la­kin alu­eel­la on­gel­mia, ku­ten tuk­keu­tu­mis­ta tai sään­nöl­lis­tä tar­vet­ta ras­van pois­toon, kun taas 32 % vas­ta­si, ett­ei täl­lai­sia on­gel­mia ole.

 Tyy­pil­li­ses­ti vesi­huol­to­lai­tok­sil­la ras­vaa ker­tyy pump­paa­moi­hin si­ten, että ne vaa­ti­vat puh­dis­ta­mis­ta. Ei ole mi­ten­kään epä­ta­val­lis­ta, että ras­va ai­heut­taa tuk­keu­tu­mis­ta myös ver­kos­tois­sa. Ras­va ker­tyy put­keen, pie­nen­tää put­ken ka­pa­si­teet­tia ja si­too it­seen­sä myös mui­ta lika-ai­nei­ta. Ras­va jää kiin­ni put­ken ala­pin­taa, sitä jou­du­taan pai­ne­huuh­te­lu­ka­lus­tol­la ir­rot­ta­maan vie­mä­ris­tä, ker­too ver­kos­to­pääl­lik­kö Kari Kuos­ma­nen Kuo­pi­on Vesi­lii­ke­lai­tok­sel­ta.

Vesi­huol­to­lai­tok­sis­ta 82 % il­moit­ti, että pump­paa­moi­hin ker­tyy ras­vaa si­ten, että ne vaa­ti­vat puh­dis­ta­mis­ta, ras­van ai­heut­ta­mis­ta tuk­keu­tu­mis­ta ver­kos­tois­sa il­moit­ti 51 % vesi­huol­to­lai­tok­sis­ta, ras­van ai­heut­ta­mis­ta haju­hai­tois­ta 24 % ja ras­van ai­heut­ta­mas­ta hai­tas­ta jäte­ve­den­puh­dis­tuk­sel­le 24 %

Vas­tan­neis­sa vesi­huol­to­lai­tok­sis­ta 39 %:ssa vie­mä­riin jou­tu­neen ras­van syyk­si oli sel­vin­nyt puut­teel­li­nen ras­van­e­ro­tus­kai­vo­jen tyh­jen­nys, 27 %:ssa puut­tu­vat ras­van­e­ro­tus­kai­vot, 22 %:ssa elin­tar­vi­ke­y­ri­tyk­sen pääs­tö ja 14 %:ssa koti­ta­lou­det.  Jou­lun ai­kaan kink­ku­jen pais­to­ras­va me­nee koti­ta­louk­sis­sa lii­an her­käs­ti vie­mä­riin ja li­sää ras­va­on­gel­maa, ker­too Kari Kuos­ma­nen. Jääh­dy­tet­ty kin­kun­pais­to­ras­va kuu­luu bio- tai seka­jät­tei­siin.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMar­ras­kuu 201318.11.2013