Kemijoki Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Kemi­joki Oy:n yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet. Ar­vio hen­ki­lös­tön mah­dol­li­ses­ta vä­hen­tä­mis­tar­pees­ta on tar­ken­tu­nut ja las­ke­nut 27−35 hen­ki­löön. Yh­tiö jat­kaa mah­dol­li­seen uu­teen toi­min­ta­mal­liin liit­ty­vää sel­vi­tys­työ­tä ja neu­vot­te­lu­ja pal­ve­lu­toi­mit­ta­jien kans­sa.

Kemi­joki Oy il­moit­ti syys­kuus­sa yh­ti­ön pää­tök­ses­tä aloit­taa sel­vi­tys­työ toi­min­ta­mal­lis­ta, jon­ka to­teu­tu­es­sa yh­tiö os­tai­si mer­kit­tä­vän mää­rän ny­kyi­sis­tä toi­min­nois­taan pal­ve­lu­toi­mit­ta­jil­ta. Kos­ka mah­dol­li­nen toi­min­ta­mal­lin muu­tos vai­kut­tai­si yh­ti­ön ar­vi­on mu­kaan myös hen­ki­lös­tö­mää­rään, päät­ti yh­ti­ön hal­li­tus myös koko hen­ki­lös­töä kos­ke­van yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lu­pro­ses­sin aloit­ta­mi­ses­ta.
Yh­tiö jat­kaa mah­dol­li­seen uu­teen toi­min­ta­mal­liin liit­ty­vää sel­vi­tys­työ­tä ja neu­vot­te­lu­ja pal­ve­lu­toi­mit­ta­jien kans­sa. Ensi vai­hees­sa sel­vi­te­tään omai­suu­den­hal­lin­nan ja ta­lous­hal­lin­non lii­ke­toi­min­nal­li­sia ko­ko­nai­suuk­sia. Li­säk­si sel­vi­te­tään vel­voit­tei­den to­teut­ta­mi­seen liit­ty­vän lii­ke­toi­min­ta­ko­ko­nai­suu­den siir­tä­mis­tä ty­tär­yh­ti­öön. Täl­lä het­kel­lä nämä työl­lis­tä­vät Kemi­joki Oy:ssä noin 128 hen­ki­löä. Ar­vio on, että Kemi­joki Oy:n hal­li­tus päät­täi­si mah­dol­li­ses­ta uu­teen toi­min­ta­mal­liin siir­ty­mi­ses­tä mar­ras­kuun 2013 lop­puun men­nes­sä.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMar­ras­kuu 201318.11.2013