Infra-alan suhdannenäkymät edelleen heikot

Inf­ra-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten lii­ke­vaih­to ja myyn­nin mää­rä las­ki Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan sel­väs­ti vii­me vuo­den lo­pul­ta huh­ti­kuul­le 2013 asti. Teh­ty­jen työ­tun­tien mää­rä su­pis­tui 10 pro­sent­tia ja työt­tö­mien mää­rä kas­voi. Alan palk­ka­sum­ma py­syi sil­ti yhä lie­väs­ti plus­sal­la. Tou­ko–hei­nä­kuus­sa yri­tys­ten lii­ke­vaih­to kään­tyi pa­rin pro­sen­tin kas­vuun ja kus­tan­nus­nou­sun pai­nu­es­sa lä­hel­le nol­laa myös myyn­nin mää­rä kas­voi jon­kin ver­ran.

VTT en­na­koi inf­ra­mark­ki­nan su­pis­tu­van tänä vuon­na 3,5 pro­sent­tia. Ensi vuon­na ala­mäen en­nus­te­taan hie­man loi­ve­ne­van. Mii­nus­merk­ki­seen ke­hi­tyk­seen vai­kut­taa ta­lon­ra­ken­ta­mi­sen ala­mäki, sil­lä poh­ja­ra­ken­ta­mi­sen ja alue­töi­den osuus inf­ra­mark­ki­nas­ta on suu­ri. Brut­to­kan­san­tuot­teen en­nus­te­taan kään­ty­vän kas­vuun 2014, mikä luo mah­dol­li­suuk­sia inf­ra­mark­ki­nan el­py­mi­sel­le 2015.

Tu­le­van tal­ven nä­ky­mät ovat huo­les­tut­ta­van hei­kot, jopa vii­me­vuo­ti­sia syn­kem­mät. Inf­ra­ra­ken­ta­mi­sen mää­rän su­pis­tu­mis­ta en­na­koi kol­me yri­tys­tä nel­jäs­tä. Vain muu­ta­ma yri­tys sa­das­ta odot­taa edel­lis­vuot­ta pa­rem­paa tal­vea. Ala­vi­rei­sin­tä on kone­pal­ve­lu­jen ky­syn­tä, mut­ta kun­nos­sa­pi­don ja hoi­don ti­lan­ne on loh­dul­li­sem­pi, vaik­ka sal­do­luku on sel­väs­ti mii­nuk­sel­la.

Ko­ko­nai­suu­te­na inf­ra-alan suh­dan­ne­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt pa­rin kol­men vii­me vuo­den ai­ka­na. Alu­eel­li­set erot ovat suu­ria. Tä­män­ker­tai­sen tie­dus­te­lun pe­rus­teel­la Itä-Suo­mes­sa ja Hä­mees­sä ti­lan­ne on kes­ki­mää­räis­tä pa­rem­pi. Kaakkois-Suo­men ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt muu­ta maa­ta no­pe­am­min. Alu­eel­li­sia nä­ke­myk­siä tul­ki­tes­sa pi­tää kui­ten­kin huo­ma­ta, että mo­nil­la yri­tyk­sil­lä osa työ­kan­nas­ta on koti­maa­kun­nan ulko­puo­lel­la.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMar­ras­kuu 201318.11.2013