HSY investoi 408 miljoonalla eurolla lähivuosina

Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut -kun­ta­yh­ty­män hal­li­tuk­sen esit­tä­män toi­min­ta- ja ta­lous­suun­ni­tel­man mu­kaan HSY in­ves­toi vuon­na 2014 yh­teen­sä 132 mil­joo­nan eu­ron ja kol­men vuo­den suun­nit­te­lu­jak­sol­la kaik­ki­aan noin 408 mil­joo­nan eu­ron ar­vos­ta.

HSY in­ves­toi vesi­huol­toon vuon­na 2014 yli 103 mil­joo­naa eu­roa. Täs­tä jä­sen­kun­tien laa­je­ne­mis­ra­ken­ta­mi­sen edel­lyt­tä­miä ver­kos­to­in­ves­toin­te­ja teh­dään 30 mil­joo­nan eu­ron edes­tä. Kes­kei­siä ra­ken­ta­mis­a­lu­ei­ta Hel­sin­gis­sä ovat Jät­kä­saa­ri, Kala­sa­ta­ma ja Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta. Es­poos­sa mer­kit­tä­vim­piä koh­tei­ta ovat Ta­pi­o­lan kes­kus ym­pä­ris­töi­neen, Ki­ven­lah­ti, Sau­na­nie­mi, Kauk­lah­ti, Nupurinkallio sekä Laak­so­lah­ti. Van­taal­la ra­ken­ta­mi­sen pai­no­pis­te on Ki­vis­tös­sä, Keimolanmäessä sekä Tik­ku­ri­lan kes­kus­tas­sa. Haja-asu­tus­a­lu­ei­den vesi­huol­to­koh­teis­ta mer­kit­tä­vin on Es­poos­sa si­jait­se­va Viiskorpi-Pa­kan­ky­län alue.

Vesi­huol­los­sa li­sä­tään puh­dis­tus­ka­pa­si­teet­tia, pa­ran­ne­taan toi­min­ta­var­muut­ta ja vä­hen­ne­tään ym­pä­ris­tö­kuor­mi­tus­ta. Tär­kei­tä in­ves­toin­ti­koh­tei­ta ovat Van­han­kau­pun­gin ve­den­puh­dis­tus­lai­tok­sen pro­ses­sien pe­rus­pa­ran­nus ja ka­pa­si­tee­tin nos­to sekä Pit­kä­kos­ken uu­den ala­vesi­säi­li­ön ra­ken­ta­mi­nen.  Ve­den­ja­ke­lua te­hos­te­taan muun mu­as­sa Län­si-Es­poon run­ko­vesi­joh­don ra­ken­ta­mi­sel­la. Myös Ki­vis­tön run­ko­vesi­joh­to­lin­jo­jen ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy suun­nit­te­lu­kau­del­la. Vii­kin­mäen jäte­ve­den­puh­dis­ta­mol­la saa­daan käyt­töön uusi 9. bi­o­lo­gi­nen puh­dis­tus­lin­ja. Uu­den jäte­ve­den puh­dis­tus­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­nen Es­poon Blominmäkeen al­kaa vuon­na 2015. Lai­tos val­mis­tuu vuon­na 2020. Vesi­joh­to­ja sa­nee­ra­taan vuo­sit­tain 6-7 mil­joo­nal­la ja vie­mä­ri­ver­kos­toa lä­hes 15 mil­joo­nal­la eu­rol­la.

In­ves­toin­nit jäte­huol­toon ovat vuon­na 2014 lä­hes 27 mil­joo­naa eu­roa. Suu­rim­mat in­ves­toin­ti­koh­teet ovat bio­jät­teen mä­dä­tys­lai­tos Ämmässuon jät­teen­kä­sit­te­ly­kes­kuk­ses­sa Es­poos­sa sekä Van­taan Rus­ke­a­san­nan Sort­ti-ase­ma, jon­ka ar­vi­oi­daan ole­van toi­min­nas­sa ke­vääl­lä 2015. Kirk­ko­num­men Sort­ti-ase­ma ra­ken­tuu vuo­sien 2016 – 2017 ai­ka­na. Jat­kos­sa jäte­huol­lon in­ves­toin­ti­taso las­kee mer­kit­tä­väs­ti, mikä tu­lee ke­ven­tä­mään jäte­huol­to­mak­su­jen ko­ro­tus­pai­net­ta tu­le­vi­na vuo­si­na.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMar­ras­kuu 201318.11.2013