Suomi ja Norja sopivat rajavesien hoitamisesta

Suo­mi ja Nor­ja ovat so­pi­neet suomalais-nor­ja­lai­sen ve­sien­hoi­to­a­lu­een pe­rus­ta­mi­ses­ta. So­pi­mus luo puit­teet mai­den vä­li­sel­le ve­sien­hoi­don yh­teis­työl­le Teno­joen, Näätämöjoen ja Uutuanjoen alu­eel­la sekä Paats­joen Suo­men ja Nor­jan puo­lei­sil­la alu­eil­la.

So­pi­muk­sel­la pan­naan toi­meen EU:n vesi­po­li­tii­kan pui­te­di­rek­tii­vin vaa­ti­muk­sia. Suo­mi on jo muo­dos­ta­nut kan­sal­lis­ta ve­sien­hoi­toa var­ten seit­se­män ve­sien­hoi­to­a­lu­et­ta. Nyt Suo­mi pe­rus­ti Nor­jan kans­sa kan­sain­vä­li­sen ve­sien­hoi­to­a­lu­een, mi­hin EU vel­voit­taa, kun ve­sis­tö ulot­tuu use­an jä­sen­val­ti­on alu­eel­le.

EU:n jä­sen­val­ti­oi­den on laa­dit­ta­va ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­mat ja toi­men­pide­oh­jel­mat ve­sien hy­vän ti­lan saa­vut­ta­mi­sek­si ja yllä­pi­tä­mi­sek­si. Suo­mi ja Nor­ja laa­ti­vat kum­pi­kin omal­le alu­eel­leen ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­man ja toi­men­pide­oh­jel­man, jot­ka so­pi­mus vel­voit­taa so­vit­ta­maan yh­teen. Tu­le­vai­suu­des­sa py­ri­tään laa­ti­maan yh­tei­nen ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­ma. Li­säk­si so­pi­mus mää­rää tie­dot­ta­mi­ses­ta, kan­sa­lais­ten ja suomalais-nor­ja­lai­sen raja­ve­sis­tö­ko­mis­si­on kuu­le­mi­ses­ta sekä eri­mie­li­syyk­sien rat­kai­se­mi­ses­ta.

Suo­mes­sa La­pin elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus on suomalais-nor­ja­lai­sen ve­sien­hoi­to­a­lu­een toi­mi­val­tai­nen vi­ran­o­mai­nen, joka huo­leh­tii yh­teis­työs­tä Finn­mar­kin fylkeskommunin kans­sa.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMar­ras­kuu 201318.11.2013