Uusi, kestävä umpisäiliö vaativien olosuhteiden jätevesiratkaisuksi

Kiin­teis­tön jäte­vesi­jär­jes­tel­män va­lin­ta voi olla on­gel­ma sil­loin, kun ton­til­ta ei voi puh­dis­tet­tu­ja­kaan jäte­ve­siä joh­taa poh­ja­vesi­a­lu­een ulko­puo­lel­le eikä maa­pe­rään. On­gel­ma voi olla myös sa­vi­sil­la mail­la asen­nus­kai­van­non täyt­ty­es­sä ke­väi­sin lu­mien su­la­mis­ve­sis­tä ja syk­syi­sin sade­ve­sis­tä, mit­kä li­sää­vät mer­kit­tä­väs­ti säi­li­ön kuor­mi­tus­ta. Wavin-Labko tar­jo­aa rat­kai­suk­si uu­den LOKA 5400 –umpi­säi­li­ön, se on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään vaa­ti­vat­kin asen­nus­olo­suh­teet.

Ma­ta­lak­si muo­toil­tu umpi­säi­liö on ra­ken­teel­taan erit­täin kes­tä­vä. Asen­nus­töis­sä kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta tuo­vat help­po si­joi­tet­ta­vuus ton­til­le sekä asen­nus­pai­kan ra­joit­ta­ma­ton poh­ja­ve­den kor­keus. Tulo­vie­mä­rin asen­nus­sy­vyys voi olla jopa 1 000 mm.

Umpi­säi­li­ön tyh­jen­nys käy vai­vat­ta suu­ren (D 315 mm) huol­to­kai­von an­si­os­ta. Tuot­teen mu­ka­na toi­mi­te­taan lisä­va­rus­te­pa­ket­ti, joka si­säl­tää lan­gat­to­man täyt­ty­mis­hä­lyt­ti­men, ank­ku­roin­ti­lii­nat, huol­to­kai­von sekä lu­kit­ta­van muo­vi­kan­nen. Säi­li­ön saa vaih­to­eh­toi­ses­ti myös il­man täyt­ty­mis­hä­ly­tin­tä.

Kak­sois­vie­mä­röin­neis­sä Labko LOKA 5400 -umpi­säi­liö on te­ho­kas va­lin­ta sil­loin, kun ton­til­le on mah­dol­lis­ta ra­ken­taa umpi­säi­li­ön li­säk­si har­maa­vesi­puh­dis­ta­mo. Näin saa­daan yh­dis­tet­tyä umpi­säi­li­öi­den ja har­maa­vesi­puh­dis­ta­moi­den par­haat omi­nai­suu­det.

Wavin-Labko on edel­lä­kä­vi­jä ero­tin- ja jäte­vesi­tuot­tei­den ke­hit­tä­jä­nä ja val­mis­ta­ja­na. Ko­ti­mais­ten tuot­tei­den va­li­koi­ma kat­taa lii­ke- ja pal­ve­lu­ra­ken­ta­mi­sen ero­tin­kai­vo­jär­jes­tel­mät, haja-asu­tus­a­lu­een jäte­ve­sien kä­sit­te­ly­rat­kai­sut, kiin­teis­tö- ja kun­nal­lis­tek­nii­kan put­kis­to- ja kai­vo­jär­jes­tel­mät sekä hule- ja sade­ve­sien kä­sit­te­ly­jär­jes­tel­mät.

Lisä­tie­to­ja

Wavin-Labko Oy / Tep­po Par­vi­ai­nen, tuo­te­ke­hi­tys­pääl­lik­kö, p. 020 1285 338, tep­po.par­vi­ai­nen@wavin-labko.fi

Juha Lohi­luo­ma, myyn­ti­pääl­lik­kö, p. 020 1285 265, juha.lohi­luo­ma@wavin-labko.fi

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeLoka­kuu 201317.10.2013