Vesitilanne syyskuun lopussa

Syys­kuus­sa sa­toi suu­rim­mas­sa osas­sa maa­ta hy­vin niu­kas­ti. Kuu­kau­den sa­dan­ta oli maan län­si- ja poh­jois­o­sas­sa ylei­ses­ti 20−50 mm eli mo­nin pai­koin alle puo­let ta­val­li­ses­ta. Maan itä­o­sas­sa sa­toi yli 50 mm eli lä­hes kes­ki­mää­räi­ses­ti. Kuu­kau­den lo­pul­la sa­toi pai­koin jo ensi­lumi maan pohjois- ja itä­o­sas­sa.

Syys­kuus­sa ve­den­pin­nat oli­vat enim­mäk­seen las­kus­sa ja vir­taa­mat pie­niä. Kuu­kau­den lop­pu­puo­lel­la sa­teet kui­ten­kin sai­vat pai­koi­tel­len jo­kien vir­taa­mat ja pie­nem­pien jär­vien ve­den­kor­keu­det loi­vaan nou­suun. Pohjois-Suo­mes­sa jär­vien pin­nat oli­vat kuu­kau­den lo­pus­sa sel­väs­ti ta­val­lis­ta alem­pa­na; Ina­ri­jär­vel­lä ja Oulu­jär­vel­lä poik­ke­a­mat kes­ki­ar­voon oli­vat usei­ta kym­me­niä sent­te­jä. Muu­al­la maas­sa ve­den­kor­keu­det oli­vat lä­hel­lä pit­kän ajan kes­ki­ar­vo­ja tai jon­kin ver­ran nii­den ala­puo­lel­la. Pää­ve­sis­tö­jen vir­taa­mat oli­vat syys­kuus­sa koko maas­sa huo­mat­ta­vas­ti ta­val­lis­ta pie­nem­piä.

Vähä­sa­tei­nen syys­kuu on vii­väs­tyt­tä­nyt syk­syis­tä poh­ja­vesi­va­ras­ton täy­den­ty­mis­tä. Pin­nan­kor­keu­det ovat suu­res­sa osas­sa maa­ta 10−40 cm alle ajan­koh­dan kes­ki­ar­vo­jen. Maan ete­lä- ja kes­ki­o­sis­sa poh­ja­ve­det ovat 0−30 cm alle kes­ki­mää­räi­sen, mut­ta poh­jois­o­sis­sa pin­nan­kor­keu­det ovat pai­koi­tel­len jopa en­nä­tyk­sel­li­sen al­haal­la. Itä- ja Pohjois-La­pis­sa poh­ja­ve­det ovat 30−70 cm alle ajan­koh­dan kes­ki­ar­von. ”Syk­syn jat­ku­es­sa vähä­sa­tei­se­na on mah­dol­lis­ta, ett­ei poh­ja­vesi­va­ras­to ehdi täy­den­tyä poh­joi­ses­sa en­nen tal­vea”, ar­vi­oi hyd­ro­ge­o­lo­gi Mir­jam Orvomaa Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­ses­ta.

Ajan­koh­taan näh­den läm­min sää piti ve­sis­tö­jen pin­ta­läm­pö­ti­lat sel­väs­ti ta­van­o­mais­ta kor­ke­am­mis­sa lu­ke­mis­sa aina kuu­kau­den vii­mei­sel­le vii­kol­le saak­ka. Jär­vi­ve­det oli­vat mo­nin pai­koin ajan­koh­taan en­nä­tys­läm­pi­miä syys­kuun puo­li­vä­lis­sä. Kuu­kau­den ai­ka­na ve­det vii­le­ni­vät 5−9 as­tet­ta; vii­le­ne­mi­ses­tä pää­osa ta­pah­tui kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la. Kuu­kau­den päät­ty­es­sä pin­ta­ve­den läm­pö­tila oli maan ete­lä- ja kes­ki­o­sas­sa 6−12 as­tet­ta ja La­pis­sa 5−8 as­tet­ta. Lu­ke­mat vaih­te­li­vat ajan­koh­dan kes­ki­mää­räi­sen mo­lem­min puo­lin.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeLoka­kuu 201317.10.2013