Vesihuoltoavustusten hakeminen käynnistyi

Vesi­huol­to­a­vus­tuk­set yh­dys­kun­tien ve­den­han­kin­taa ja vie­mä­röin­tiä sekä jäte­ve­sien kä­sit­te­lyä ja sen yh­tey­des­sä syn­ty­vän liet­teen hyö­ty­käyt­töä pal­ve­le­viin toi­men­pi­tei­siin, jot­ka on suun­ni­tel­tu teh­tä­väk­si ka­len­te­ri­vuon­na 2014, on ju­lis­tet­tu ha­et­ta­vik­si. Haku­aika on al­ka­nut 15.10.2013 ja päät­tyy 30.11.2013. Tuen edel­ly­tyk­sis­tä ja tu­et­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä on sää­det­ty lais­sa vesi­huol­lon tu­ke­mi­ses­ta (686/2004). Lisä­tie­to­ja tu­ke­mis­toi­min­nas­ta saa ym­pä­ris­tö­op­paas­ta ”Vesi­huol­lon tu­ke­mi­nen”.

Vesi­huol­to­toi­men­pi­tei­den avus­ta­mi­ses­ta päät­tää asi­an­o­mai­nen elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus. Val­ti­on vuo­den 2014 ta­lous­ar­vi­on mää­rä­ra­hois­ta myön­net­tä­viin vesi­huol­to­a­vus­tuk­siin so­vel­le­taan vesi­huol­lon tuki­la­kia. Vuon­na 2014 vesi­huol­lon tu­kea suun­na­taan eri­tyi­ses­ti haja-asu­tus­a­lu­ei­den vesi­huol­to­lai­tos­ten vie­mä­ri­ver­kos­to­jen laa­jen­ta­mi­seen ja puh­dis­ta­moi­hin.
Vesi­huol­to­a­vus­tuk­sen enim­mäis­mää­rä on 30 % hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta.  Eri­tyi­sis­tä syis­tä avus­tus voi kui­ten­kin olla enin­tään 50 % hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta. Eu­roo­pan yh­tei­sön ra­ken­ne­ra­has­tois­ta tai muis­ta yh­tei­sön va­rois­ta myön­net­tä­vän avus­tuk­sen osuus hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta mää­räy­tyy sen pe­rus­teel­la, mitä niis­tä on erik­seen sää­det­ty.

Ha­ke­muk­set toi­mi­te­taan sil­le elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sel­le, jon­ka alu­eel­le vesi­huol­to­toi­men­pide koh­dis­tuu.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeLoka­kuu 201317.10.2013