Metsäojitus lisää kiintoaineen kulkeutumista vesistöihin, mutta vähentää humuskuormitusta

Kun­nos­tus­o­ji­tuk­set ei­vät tut­ki­mus­ten mu­kaan li­sää ve­sis­tö­jen liu­en­neen or­gaa­ni­sen ai­neen eli hu­muk­sen kuor­mi­tus­ta. Kun­nos­tus­o­ji­tus­ten ve­sis­tö­hai­tat liit­ty­vät kiin­te­än maa-ai­nek­sen kul­keu­tu­mi­seen eli kiin­to­aine­kuor­mi­tuk­seen. Hai­tat nä­ky­vät eri­tyi­ses­ti pien­ve­sis­sä, jot­ka ma­ta­loi­tu­vat, liet­ty­vät ja sa­meu­tu­vat. Kiin­to­aine­kuor­mi­tuk­sen hal­lin­taan on jo käy­tös­sä eri­lai­sia kei­no­ja. Nii­den ja mui­den yk­sit­täis­ten ve­sien­suo­je­lu­toi­men­pi­tei­den käyt­töä voi­daan te­hos­taa ulot­ta­mal­la suun­nit­te­lu kos­ke­maan yk­sit­täis­ten oji­tus­hank­kei­den si­jaan koko va­lu­ma-alu­et­ta, to­det­tiin Met­sä­ta­lou­den ve­sien­suo­je­lu­päi­vil­lä Saa­ri­jär­vel­lä.

Vuon­na 2012 kun­nos­tus­o­ji­tuk­sia teh­tiin 52 000 heh­taa­ril­la suo­met­sien elin­voi­mai­suu­den ja kas­vun yllä­pi­tä­mi­sek­si. Ve­sien­suo­je­lun suun­nit­te­lu teh­dään pe­rin­tei­ses­ti yk­sit­täis­ten oji­tus­hank­kei­den yh­tey­des­sä. Sa­mal­la va­lu­ma-alu­eel­la saa­te­taan teh­dä joi­na­kin vuo­si­na run­saas­ti ve­sis­töä kuor­mit­ta­via toi­men­pi­tei­tä, joi­den jo­kai­sen yh­tey­des­sä to­teu­te­taan omat ve­sien­suo­je­lu­rat­kai­sut. Kiin­to­aine­kuor­mi­tus li­sään­tyy muu­ta­man vuo­den ajak­si kun­nos­tus­o­ji­tuk­sen jäl­keen, ja sitä py­ri­tään hal­lit­se­maan muun mu­as­sa kai­vu­kat­ko­jen, lie­te­kuop­pien ja laskeutusaltaiden avul­la.

Ve­sis­tö­jen ja re­surs­sien käy­tön kan­nal­ta te­hok­kaam­paan lop­pu­tu­lok­seen pääs­tään, kun ve­sien­suo­je­lun suun­nit­te­lu ja to­teu­tus teh­dään koko va­lu­ma-alu­eel­le ja yh­des­sä eri toi­mi­joi­den kans­sa. Näin toi­men­pi­teet on mah­dol­lis­ta ha­jaut­taa eri alu­eil­le ja vuo­sil­le ja sa­mal­la voi­daan to­teut­taa yh­tei­siä te­hok­kai­ta ve­sien­suo­je­lu­rat­kai­su­ja ku­ten pin­ta­va­lu­tus­kent­tiä ja kos­teik­ko­ja. Ve­sien­suo­je­lun va­lu­ma-alue­koh­tai­seen suun­nit­te­luun on ke­hi­tet­ty uu­sia paik­ka­tie­to­poh­jai­sia työ­ka­lu­ja, ja vie­lä vuo­den 2013 ai­ka­na il­mes­tyy opas met­sä­ta­lou­den toi­mi­joi­den tar­pei­siin.

Kun­nos­tus­o­ji­tus­ten on ar­vel­tu li­sää­vän ve­sis­tö­jen hu­mus­kuor­mi­tus­ta, mut­ta tämä kä­si­tys ei pidä paik­kan­sa. Useis­sa tut­ki­muk­sis­sa hu­mus­kuor­mi­tus ei ole joko muut­tu­nut lain­kaan tai se on jopa vä­hen­ty­nyt kun­nos­tus­o­ji­tuk­sen jäl­keen. Tä­män on se­li­tet­ty joh­tu­van muut­tu­neil­la ve­den kul­ku-rei­teil­lä ja pin­ta­tur­peen te­hok­kaam­mal­la ha­jo­tuk­sel­la oji­tuk­sen jäl­keen. Hu­mus­kuor­mi­tus saat­taa kui­ten­kin li­sään­tyä, jos kun­nos­tus­o­ji­tus­a­lu­eil­la teh­dään sa­man­ai­kai­ses­ti pää­te­hak­kui­ta. Myös il­mas­ton­muu­tok­sen on en­nus­tet­tu li­sää­vän va­lu­ma-alu­eil­ta ve­sis­töi­hin tu­le­vaa hu­mus­kuor­mi­tus­ta.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeLoka­kuu 201317.10.2013