Uuden vesitornin rakennuttaminen Kangasvuoreen etenee

Kan­gas­vuo­ren uu­des­ta vesi­tor­nis­ta tu­lee kym­me­ni­sen met­riä edel­tä­jään­sä ma­ta­lam­pi. Tämä es­tää ver­kos­ton pai­neen nou­sun tar­peet­to­man kor­ke­ak­si ja vä­hen­tää put­kis­ton ra­si­tus­ta. Ver­kos­ton käyt­tö op­ti­moi­daan ra­ken­ta­mal­la tor­nin tu­ek­si kak­si pai­neen­ko­ro­tus­pump­paa­moa, jois­ta toi­nen tu­lee Kan­gas­vuo­reen ja toi­nen Pupu­huh­taan. Asu­tuk­sen laa­je­ne­mi­seen Sep­pä­län­kan­kaan ja Kan­gas­vuo­ren alu­eil­la va­rau­du­taan kas­vat­ta­mal­la vesi­säi­li­ön ti­la­vuut­ta 2000 kuu­ti­os­ta 2500 kuu­ti­oon.

Edel­tä­jään­sä ma­ta­lam­pi vesi­tor­ni ei jat­kos­sa hal­lit­se mai­se­maa lat­vo­jen ylä­puo­lel­ta, vaan pil­kot­taa run­ko­jen lo­mas­ta. Be­to­ni­run­koi­nen säi­li­ö­osa läm­pö­e­ris­te­tään, mikä es­tää ve­den kon­den­soi­tu­mi­sen be­to­ni­pin­noil­le. Läm­pö­e­ris­tys pei­te­tään Corten-te­räk­sel­lä. Sama puna­rus­kea ma­te­ri­aa­li on käy­tös­sä esi­mer­kik­si Jy­väs­ky­län mat­ka­kes­kuk­ses­sa.

Tor­nis­ta tu­lee tasa­poh­jai­nen kehä­ja­lal­li­nen lie­riö. Mal­li pys­ty­tään ra­ken­ta­maan nor­maa­lin ta­lon­ra­ken­ta­mi­sen me­ne­tel­mil­lä lä­hes ko­ko­naan il­man kal­lii­ta eri­kois­työ­vai­hei­ta. Seit­se­män met­riä le­ve­än kes­ki­ja­lan li­säk­si säi­li­ö­tä tu­kee kah­dek­san ohu­em­paa kehä­jal­kaa. Kehä­jal­ko­jen vä­liin asen­ne­taan aita­verk­ko, jol­la es­te­tään asi­at­to­mil­ta pää­sy säi­li­ön alle ja suo­ja­taan ka­ton ra­ken­tei­siin vie­vät kier­re­por­taat.

Pul­pet­ti­ka­ton kor­ke­am­paan reu­naan ra­ken­ne­taan huol­to­tila. Vesi­ka­ton alla on on­te­lo­laat­ta­kat­to. Kak­si­kat­toi­suu­del­la es­te­tään mah­dol­li­sen vuo­to­ve­den pää­sy säi­li­öön. Säi­li­ön ala­puo­lel­le kes­ki­jal­kaan si­joi­te­taan maan­pääl­li­nen säh­kö-, lvi- ja lai­te­tila sekä maan­a­lai­nen vent­tii­li­tila. Yli­vuo­to­put­ki pur­kaa mah­dol­li­ses­sa, esi­mer­kik­si lai­te­ri­kos­ta joh­tu­vas­sa, ve­den­pin­nan nou­su­ti­lan­tees­sa yli­mää­räi­set ve­det tur­val­li­ses­ti 50 met­rin pää­hän maas­toon.

Jy­väs­ky­län Ener­gi­an on tar­koi­tus jo en­nen tor­nin ra­ken­ta­mi­sen al­kua uu­sia Su­lun­tiel­tä vesi­tor­nil­le vet­tä tuo­va syöt­tö­put­ki. Vesi­tor­nin ra­ken­nus­u­rak­ka kil­pai­lu­te­taan vuo­den vaih­tees­sa, jol­loin var­si­nai­seen ra­ken­nus­työ­hön pääs­tä­neen maa­lis­kuus­sa. Uusi tor­ni on tar­koi­tus ot­taa käyt­töön vuo­den 2014 lo­pul­la. Hank­keen kus­tan­nus­ar­vio on noin 2,0 – 2,5 mil­joo­naa eu­roa.

Kuva: Mar­ras­kuus­sa 2012 sor­tu­nut van­ha vesi­tor­ni. Kuva Jy­väs­ky­län Ener­gia Oy

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeLoka­kuu 201317.10.2013