Infrarakentajat haluavat joustoa julkisiin hankintoihin

Ra­ken­nus­te­ol­li­suus RT:hen kuu­lu­van INF­RA ry:n liit­to­päi­vil­lä kan­net­tiin huol­ta jul­ki­sen sek­to­rin han­kin­ta­o­saa­mi­ses­ta ja kan­keis­ta, inf­ra-alal­le so­pi­mat­to­mis­ta han­kin­ta­me­net­te­lyis­tä. Ura­koit­si­jan va­paut­ta li­sää­vät han­kin­ta­mal­lit voi­si­vat sääs­tää mil­joo­nia eu­ro­ja.

Jul­ki­sen sek­to­rin työn­te­ki­jä­mää­rä ja ta­lou­del­li­nen liik­ku­ma­vara vä­he­ne­vät lähi­vuo­si­na vä­es­tön ikään­ty­es­sä. Tu­le­vai­suu­des­sa on yllä­pi­det­tä­vä ny­kyis­tä lai­hem­mal­la vero­poh­jal­la suu­rin piir­tein ny­kyi­nen mää­rä väy­liä, sil­to­ja, tek­ni­siä ver­kos­to­ja ja vi­her­a­lu­ei­ta.

Inf­ra­ra­ken­ta­jat nä­ke­vät ti­lan­teen sil­ti va­loi­sa­na. On vie­lä lu­kui­sia tois­tai­sek­si vä­häl­lä käy­töl­lä ole­via kei­no­ja, joil­la jul­kis­ta inf­ra­ra­ken­ta­mis­ta voi­daan te­hos­taa vero­eu­ro­ja sääs­tä­en. Esi­mer­kik­si suun­nit­te­lu­pal­ve­lu­jen os­ta­mi­ses­sa ja oh­jaa­mi­ses­sa on vie­lä pal­jon pa­ran­net­ta­vaa.

”Kit­sas­te­lu inf­ra­työn suun­nit­te­lu­vai­hees­sa kos­tau­tuu to­teu­tus­vai­hees­sa jopa mo­nin­ker­tai­si­na kus­tan­nuk­si­na, kun työ­maal­la jou­du­taan tul­kit­se­maan epä­sel­viä ja puut­teel­li­sia suun­ni­tel­mia. Ura­koit­si­joi­den kuu­le­mi­nen jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa sääs­täi­si työ­maan mo­nel­ta kus­tan­nuk­sia nos­ta­val­ta yl­lä­tyk­sel­tä”, INF­RA ry muis­tut­ti Tam­pe­reen Liit­to­päi­vil­lään.

Myös ny­kyi­nen han­kin­ta­lain­sää­dän­tö tu­kee hei­kos­ti in­no­voin­tia ja koko­nais­ta­lou­del­li­suut­ta kil­pai­lu­tuk­sis­sa. Usein ura­koit­si­ja nä­kee jo tar­jous­pyyn­nön saa­tu­aan, että ti­lat­tu työ voi­tai­siin teh­dä hal­vem­mal­la ja fik­sum­min. Vaih­to­eh­tois­ten tar­jous­ten te­ke­mi­nen ei kui­ten­kaan ole mah­dol­lis­ta. Työ­maa­vai­hees­sa in­no­voin­ti huk­kuu jäl­leen byro­kra­ti­aan, kos­ka kon­sult­ti­ve­toi­sen hank­keen pää­tök­sen­teko­ket­ju on lii­an ras­kas.

”Mo­net nyky­käy­tän­nöis­tä so­vel­tu­vat huo­nos­ti inf­ra-alal­le. Yh­teis­työ­tä ko­ros­ta­vat ja ura­koit­si­jan toi­min­ta­va­paut­ta li­sää­vät käy­tän­nöt toi­si­vat in­no­vaa­ti­ot jous­ta­vas­ti käyt­töön niin tar­jous­vai­hees­sa kuin työn ai­ka­na­kin”, INFRAn pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Juola sum­maa.

Jous­to toi­si myös ve­ron­mak­sa­jil­le sel­vää sääs­töä. ”Esi­mer­kik­si Tam­pe­reen Ran­ta­väy­län hank­kees­sa kus­tan­nus­ar­vi­os­ta saa­tiin ni­pis­tet­tyä lä­hes 20 pro­sent­tia hyö­dyn­tä­mäl­lä yh­teis­työ­hön ja in­no­vaa­ti­oi­hin pa­nos­ta­vaa al­li­ans­si­mal­lia”, Lem­min­käi­nen Inf­ra Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Har­ri Kailasalo ker­too.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeLoka­kuu 201317.10.2013