Kemiran toimitusjohtaja vaihtuu

Ke­mi­ran toi­mi­tus­joh­ta­ja Wolf­gang Büchele on il­moit­ta­nut, että hän jät­tää ny­kyi­sen teh­tä­vän­sä siir­ty­äk­seen Linde AG:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si. Linde on sak­sa­lai­nen kaa­su- ja kone­tek­niik­ka­lii­ke­toi­min­taan eri­kois­tu­nut yh­tiö, jon­ka lii­ke­vaih­to oli vii­me vuon­na 15 280 mil­joo­naa eu­roa ja hen­ki­lö­mää­rä 61 965. Büchele jat­kaa Ke­mi­ran toi­mi­tus­joh­ta­ja­na so­vi­tun mu­kai­ses­ti huh­ti­kuun lop­puun 2014 asti.

”On ikä­vä to­de­ta että Wolf­gang jät­tää Ke­mi­ran toi­mi­tus­joh­ta­jan teh­tä­vät, mut­ta kun­ni­oi­tan hä­nen pää­tös­tään aloit­taa Lin­den toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Wolf­gang on tuo­nut Ke­mi­ral­le hä­nen laa­jan ko­ke­muk­sen­sa kan­sain­vä­li­ses­tä ke­mi­an­te­ol­li­suu­des­ta sekä hy­vän kon­tak­ti­ver­kon. Toi­mies­saan toi­mi­tus­joh­ta­ja­na Wolf­gang käyn­nis­ti me­nes­tyk­sek­kääs­ti ra­ken­teel­li­sen muu­tok­sen, jon­ka ta­voit­tee­na on teh­dä Ke­mi­ras­ta kan­nat­ta­va ve­den laa­dun ja mää­rän hal­lin­taan kes­kit­ty­nyt yh­tiö. Ha­lu­ai­sin käyt­tää tä­män ti­lai­suu­den kiit­tääk­se­ni Wolf­gan­gia hä­nen ar­vok­kaas­ta työs­tään. Vah­van joh­to­ryh­män­sä ja ko­ke­neen hal­li­tuk­sen­sa avul­la Ke­mi­ra tu­lee jat­ka­maan käyn­nis­sä ole­vien muu­tos­hank­kei­den ja stra­te­gi­an to­teut­ta­mis­ta”, sa­noo Ke­mi­ra Oyj:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Vii­na­nen.

Ke­mi­ran hal­li­tus on käyn­nis­tä­nyt uu­den toi­mi­tus­joh­ta­jan haku­pro­ses­sin. Ke­mi­ran ni­mi­tys­toi­mi­kun­ta tu­lee eh­dot­ta­maan Ke­mi­ra Oyj:n yh­ti­ö­ko­kouk­sel­le, että Wolf­gang Büchele va­lit­tai­siin yh­ti­ön hal­li­tuk­sen jä­se­nek­si.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeLoka­kuu 201317.10.2013