Pietarin alueen jätevedet saatiin hallintaan

Pie­ta­rin vesi­lai­tos käyn­nis­ti 10. loka­kuu­ta Ne­van tun­ne­li­vie­mä­rin uu­den jäte­vesi­pump­paa­mon. Tun­ne­li­vie­mä­rin an­si­os­ta lä­hes kaik­ki Pie­ta­rin jäte­ve­det voi­daan nyt joh­taa jäte­ve­den­puh­dis­ta­moil­le kä­si­tel­tä­vik­si, mikä lo­pet­taa lä­hes ko­ko­naan kau­pun­gin puh­dis­ta­mat­to­mien jäte­ve­sien pääs­töt Itä­me­reen. Itäi­sim­män Suo­men­lah­den tila on vii­meis­ten tut­ki­mus­ten mu­kaan pa­ran­tu­nut Pie­ta­rin te­hos­tu­neen jäte­ve­sien­kä­sit­te­lyn an­si­os­ta.

Suo­men avus­tus, 4,8 mil­joo­naa eu­roa, käy­tet­tiin tun­ne­li­pump­paa­mon lai­te­toi­mi­tuk­siin. In­ves­toin­ti­oh­jel­maan kuu­lu­va poh­joi­sen jäte­ve­den­puh­dis­ta­mon sa­nee­raus val­mis­tuu ensi vuon­na.

Ne­van tun­ne­li­vie­mä­ri on vii­mei­siä Pie­ta­rin vesi­lai­tok­sen ja ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön 20-vuotisen yh­teis­työn hank­kei­ta. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö on tu­ke­nut lähi­alue­va­roin Pie­ta­rin jäte­vesi­hank­kei­ta yh­teen­sä 38 mil­joo­nal­la eu­rol­la vuo­des­ta 1991. Pie­ta­rin kau­pun­ki on in­ves­toi­nut jäte­ve­sien­sä kä­sit­te­lyyn pit­käl­ti yli mil­jar­di eu­roa. Sat­sauk­sil­la on vä­hen­net­ty Pie­ta­rin jäte­vesi­kuor­mi­tus­ta Itä­me­reen lä­hes kol­men mil­joo­nan asuk­kaan kuor­mi­tuk­sen ver­ran. Fos­fo­ri­kuor­man vä­hen­nys on ol­lut yli 2000 ton­nia vuo­des­sa.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeLoka­kuu 201317.10.2013