Uudet ravinnepäästötavoitteet Itämeren suojelemiseksi

Itä­me­ren suo­je­lu­ko­mis­si­on mi­nis­te­ri­ko­kous tiu­ken­si Itä­me­reen tu­le­vien ra­vin­tei­den pääs­tö­kat­toa ja maa­koh­tai­sia vä­hen­nys­ta­voit­tei­ta 3.10. Köö­pen­ha­mi­nas­sa. Uu­det vä­hen­nys­ta­voit­teet ovat kun­ni­an­hi­moi­sia kai­kil­le ran­ta­val­ti­oil­le.

Itä­me­ren suo­je­lu­ko­mis­si­os­sa on asi­an­tun­ti­ja­työ­nä tar­ken­net­tu ar­vi­oi­ta sii­tä, pal­jon­ko ra­vin­tei­ta tu­lee vä­hen­tää vuo­teen 2021 men­nes­sä vuo­sien 1997-2003 ta­sos­ta, jot­ta Itä­me­ren hyvä tila saa­vu­te­taan. Uu­det vä­hen­nys­ta­voit­teet pe­rus­tu­vat par­haa­seen tä­män­het­ki­seen tut­ki­mus­tie­toon. Tie­teel­li­nen poh­ja vah­vis­taa myös mai­den po­liit­tis­ta si­tou­tu­mis­ta.

Pää­tös tiu­ken­taa sel­väs­ti sekä Suo­men että lä­hes kaik­kien mui­den­kin ran­ta­val­ti­oi­den ra­vin­ne­kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mis­ta­voit­tei­ta. Suo­men uusi ty­pen ta­voi­te on 2430 ton­nia vuo­des­sa (ai­em­min 1200 ton­nia) ja fos­fo­ri­ta­voi­te 330 ton­nia (ai­em­min 150 ton­nia).

Suo­men vä­hen­nys­ta­voi­te on koh­dis­tet­tu vain Suo­men­lah­teen. Suo­mi on to­den­nut, että Perä- ja Sel­kä­me­ren ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­mien mu­kai­nen typ­pi- ja fos­fo­ri­kuor­mi­tuk­sen vä­hen­ty­mi­nen las­ke­taan osit­tain ja Ah­ve­nan­maan ve­sien­hoi­don ja Saa­ris­to­me­ren ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­mien mu­kai­nen ra­vin­ne­kuor­mi­tuk­sen vä­hen­ty­mi­nen las­ke­taan täy­si­mää­räi­ses­ti Itä­me­ren pää­al­taan ja Suo­men­lah­den hy­väk­si ja osak­si Suo­men vä­hen­nys­ta­voi­tet­ta.

”Itä­me­ren ra­vin­ne­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­sel­lä on suu­ri hyö­ty ym­pä­ris­tön ti­lal­le, vir­kis­tys­käy­töl­le ja suo­raan ta­lou­del­le. Ra­vin­ne­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­sen suo­rat ta­lou­del­li­set hyö­dyt on ar­vi­oi­tu kus­tan­nuk­sia mer­kit­tä­väs­ti suu­rem­mik­si. Li­säk­si li­sään­ty­vä vir­kis­tys­käyt­tö ja mat­kai­lun ja pal­ve­lu­jen kaut­ta hyö­dyt työ­pai­kois­sa ja ta­lou­des­sa vain ko­ros­tu­vat”, ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Vil­le Nii­nis­tö ko­ros­taa.

”Suo­men osal­ta pää­tök­set tar­koit­ta­vat yhä te­hok­kaam­paa ra­vin­ne­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mis­tä eri­tyi­ses­ti maa­ta­lou­des­sa. Maa­ta­lou­den kan­nat­ta­vuus ja ym­pä­ris­tö­hyö­ty voi­daan yh­dis­tää ym­pä­ris­tö­tuen ja maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man vah­vis­ta­mi­sel­la ja koh­den­ta­mi­sel­la ra­vin­ne­kier­toa pa­ran­ta­vak­si”, Nii­nis­tö sa­noo.
Osa Suo­men typ­pi­kuor­mi­tuk­sen vä­hen­nys­ta­voit­tees­ta on jo saa­vu­tet­tu yh­dys­kun­tien jäte­ve­sien te­hos­tu­neen puh­dis­ta­mi­sen an­si­os­ta, mut­ta yh­dys­kun­tien pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen on yhä po­ten­ti­aa­lia. Itä­me­ren suo­je­lu­ko­mis­si­on pää­tös edel­lyt­tää myös, että haja-asu­tuk­sen jäte­ve­sien puh­dis­ta­mi­nen to­teu­te­taan jäte­vesi­a­se­tuk­sen mu­kai­ses­ti.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeLoka­kuu 201317.10.2013