Metsätalouden vesiensuojelupäivät 2013

Ai­heut­taa­ko kun­nos­tus­o­ji­tus hu­mus­kuor­mi­tus­ta? Mi­ten met­sä­ta­lou­den ve­sis­tö­kuor­mi­tus­ta seu­ra­taan? Entä mil­lai­sia uu­sia työ­ka­lu­ja ja me­ne­tel­miä on tar­jol­la ve­sien­suo­je­luun? Näi­hin ja mui­hin ajan­koh­tai­siin ky­sy­myk­siin vas­ta­taan vuo­den 2013 Met­sä­ta­lou­den ve­sien­suo­je­lu­päi­vil­lä Saa­ri­jär­vel­lä.

En­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä kuul­laan asi­an­tun­ti­ja-alus­tuk­sia ja käy­tän­nön toi­mi­joi­den pu­heen­vuo­ro­ja. Toi­sen päi­vän maas­to­koh­teil­la tu­tus­tu­taan Saa­ri­jär­ven ym­pä­ris­tös­sä TASO-hank­keen ve­sien­suo­je­lu­tut­ki­muk­seen ja käy­tän­nön ve­sien­suo­je­lu­rat­kai­sui­hin.

Ti­lai­suu­den jär­jes­tä­vät Met­sän­tut­ki­mus­lai­tos, Suo­men met­sä­kes­kus, Met­sä­hal­li­tus, TASO-han­ke, Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus ja Met­sä­ta­lou­den ke­hit­tä­mis­kes­kus Ta­pio. Met­sä­ta­lou­den ve­sien­suo­je­lu­päi­viä on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 2008 al­ka­en, ja ne ko­ko­a­vat yh­teen met­sä- ja ym­pä­ris­tö­alan hal­lin­non, käy­tän­nön ja tut­ki­muk­sen asi­an­tun­ti­jat kes­kus­te­le­maan ve­sien­suo­je­lun ajan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta.

Il­moit­tau­tu­mi­set 26.9.2013 men­nes­sä ta­pah­tu­man koti­si­vul­la ole­val­la il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeSyys­kuu 201319.9.2013