Kutsu luennoimaan – Vesihuolto 2014 ja Pohjoismainen juomavesikonferenssi

Val­ta­kun­nal­li­set Vesi­huol­to 2014 – päi­vät ko­ko­a­vat vesi­huol­to­alan am­mat­ti­lai­set kuu­le­maan tut­ki­mus­ten ja ke­hit­tä­mis­hank­kei­den tu­lok­sia sekä käy­tän­nön ko­ke­muk­sia. Fin­lan­dia-ta­lol­la on myös Poh­jois­mai­nen juo­ma­vesi­kon­fe­rens­si 2.-4.6.2014. Ti­lai­suuk­sil­la tu­lee ole­maan yh­tei­siä lu­en­to­ja.

Il­moi­ta ha­luk­kuu­te­si 15–30 min mit­tai­sen esi­tyk­sen pi­tä­mi­seen 11.10.2013 men­nes­sä. Il­moi­tus teh­dään ja esi­tyk­sen si­säl­tö­run­ko (ly­hyt se­los­tus si­säl­lös­tä, enin­tään yksi A4) toi­mi­te­taan Vesi­lai­tos­yh­dis­tyk­sen koti­si­vuil­la ole­van lin­kin kaut­ta:

http://www.vvy.fi/Vesi­huol­to_2014/

Vesi­lai­tos­yh­dis­tys jär­jes­tää ta­pah­tu­man yh­teis­työs­sä Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut HSY:n kans­sa.

Lisä­tie­to­ja

Apu­lais­joh­ta­ja Mika Rontu (09) 8689 0114, mika.rontu(a)vvy.fi

Tie­dot­ta­ja Eeva Hörk­kö (09) 8689 0123, eeva.horkko(a)vvy.fi

9. Poh­jois­mai­ses­sa juo­ma­vesi­kon­fe­rens­sis­sa kä­si­tel­lään ta­lous­ve­teen liit­ty­viä ai­hei­ta eri näkö­kul­mis­ta. Kon­fe­rens­sin alus­ta­vat pää­tee­mat ovat ta­lous­ve­den toi­mi­tuk­sen tur­val­li­suus, ta­lous­ve­den laa­tu, vesi­joh­to­ver­kos­tot ja vesi­lai­tos­ten hal­lin­to.

Kon­fe­rens­siin pyy­de­tään 4.10.2013 asti eh­do­tuk­sia esi­tyk­sik­si. Esi­tel­mä­eh­do­tuk­set tu­lee toi­mit­taa seu­raa­van verk­ko­si­vun kaut­ta www.vvy.fi/ndwc2014/cfa löy­ty­väl­lä Abstractin lä­he­tys-lo­mak­keel­la. Esi­tyk­set voi­vat olla 20 mi­nuu­tin mit­tai­sia lu­en­to­ja tai 10 mi­nuu­tin mit­tai­sia pos­te­ri­e­si­tyk­siä. Li­säk­si kon­fe­rens­siin voi toi­mit­taa pos­te­rei­ta.

Esi­tel­mä­eh­do­tuk­set tu­lee laa­tia eng­lan­nik­si ja eh­do­tuk­sen tu­lee mah­tua yh­del­le si­vul­le. Tar­kem­mat tie­dot esi­tel­mä­eh­do­tuk­sien laa­din­taan löy­ty­vät Call for Abstractista.

Kon­fe­rens­sin esi­tys­kie­li­nä ovat suo­mi, nor­ja, ruot­si, tans­ka ja eng­lan­ti. Kon­fe­rens­sis­sa on si­mul­taa­ni­tulk­kaus suo­mek­si ja suo­mes­ta ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si.

Ajan­ta­sais­ta tie­toa kon­fe­rens­sis­ta löy­tyy sen verk­ko­sivuilta www.vvy.fi/ndwc2014. Kon­fe­rens­sin oh­jel­ma jul­kais­taan tam­mi­kuus­sa 2014.

Lisä­tie­to­ja

Vesi­huol­to­in­si­nöö­ri Rii­na Lii­ka­nen (09) 8689 0113, rii­na.lii­ka­nen(a)vvy.fi

Kuva: Kat­ri Pyynönen

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeSyys­kuu 201319.9.2013