Vesihuoltolaitosten maksut 2013

Vesi­lai­tos­yh­dis­tys jul­kai­see vuo­sit­tain ti­las­ton vesi­huol­to­lai­tos­ten mak­su­tie­dois­ta. Tä­män sel­vi­tyk­sen mu­kaan vuon­na 2013 kes­ki­mää­räi­nen kus­tan­nus oma­koti­ta­los­sa on 5,08 eu­roa käy­tet­tyä vesi­kuu­ti­o­met­riä koh­den ja ker­ros­ta­los­sa vas­taa­vas­ti 4,18 eu­roa käy­tet­tyä vesi­kuu­ti­o­met­riä koh­den si­säl­tä­en mah­dol­li­set ar­von­lisä­ve­rot. (1 kuu­ti­o­met­ri vet­tä = 1 000 lit­raa = noin 150 äm­pä­ril­lis­tä. )

Kos­ka vesi­huol­to­tak­so­jen ra­ken­ne vaih­te­lee hy­vin­kin pal­jon eri lai­tok­sil­la, ra­por­tis­sa käy­te­tään kä­si­tet­tä ”ver­tai­lu­hin­ta”. Ver­tai­lu­hin­nas­sa on otet­tu huo­mi­oon käyt­tö­mak­sun ohel­la pe­rus­mak­sun ja mit­ta­ri­vuok­ran sekä liit­ty­mis­mak­sun vai­ku­tus asi­ak­kaal­ta pe­rit­tä­vään ve­den ja jäte­ve­den hin­taan. Ver­tai­lu­hin­ta an­taa käyt­tö­mak­suun ver­rat­tu­na pa­rem­man ku­van asi­ak­kaan mak­sa­mis­ta mak­suis­ta käy­tet­tyä vesi­kuu­ti­o­met­riä koh­den.

Suo­ma­lai­nen käyt­tää kes­ki­mää­rin 155 lit­raa vet­tä vuo­ro­kau­des­sa. Vaih­te­lut ve­den käy­tös­sä ovat suu­ria. Ver­tai­lu­hin­nan avul­la voi­daan mää­ri­tel­lä, että suo­ma­lai­nen kol­me­hen­ki­nen per­he mak­saa vesi­huol­los­ta noin 600 – 2100 eu­roa vuo­des­sa riip­pu­en sii­tä, mis­sä asu­vat. Edul­li­sim­mil­laan vesi­huol­to mak­saa 2 – 3 eu­roa/kuu­tio ja kal­leim­mil­laan yli 7 eu­roa/kuu­tio.

– Vesi­huol­to­mak­su­jen pe­rus­teel­la ei oi­ke­as­taan voi pää­tel­lä, mi­ten te­hok­kaas­ti tai ta­lou­del­li­ses­ti vesi­huol­to­lai­tos toi­mii, sil­lä mak­su­jen suu­ruu­teen vai­kut­ta­vat use­at te­ki­jät, ku­ten kun­nan tak­sa­po­li­tiik­ka, val­ti­on avus­tus­ten mää­rä, ve­den­han­kin­ta­mah­dol­li­suu­det sekä yh­dys­kun­ta­ra­ken­ne, sa­noo Vesi­lai­tos­yh­dis­tyk­sen apu­lais­joh­ta­ja Mika Rontu.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeSyys­kuu 201319.9.2013