Vesilain muutos parantaisi tulviin ja kuivuuteen varautumista

Hal­li­tus esit­tää edus­kun­nal­le vesi­lain muut­ta­mis­ta niin, että va­rau­tu­mi­nen tul­viin ja kui­vuu­teen pa­ra­ni­si. Laki­e­si­tyk­sen mu­kaan elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus te­ki­si tar­vit­ta­es­sa sel­vi­tyk­sen toi­mis­ta, joil­la tul­vas­ta tai kui­vuu­des­ta ai­heu­tu­via va­hin­ko­ja voi­tai­siin vä­hen­tää. Se kat­tai­si riit­tä­vän laa­jas­ti koko ve­sis­tö­a­lu­een tai sen osan ja si­säl­täi­si eh­do­tuk­sia ve­den­kor­keuk­siin ja vir­taa­miin vai­kut­ta­vis­ta toi­mis­ta, joi­ta esi­mer­kik­si sään­nös­te­ly­lu­van hal­ti­ja voi­si to­teut­taa tul­van tai kui­vuu­den uha­tes­sa.

ELY-kes­kus te­ki­si sel­vi­tyk­sen yh­teis­työs­sä lu­pien hal­ti­joi­den sekä kun­tien ja mui­den vi­ran­o­mais­ten kans­sa. Sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la ELY-kes­kus voi­si teh­dä alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le ha­ke­muk­sen yh­den tai use­am­man vesi­ta­lous­hank­keen lupa­mää­räys­ten tar­kis­ta­mi­sek­si. Lupa­mää­räyk­siä voi­tai­siin tar­kis­taa tai an­taa uu­sia mää­räyk­siä, jos tul­vas­ta tai kui­vuu­des­ta voi ai­heu­tua yleis­tä vaa­raa ih­mi­sen hen­gel­le, tur­val­li­suu­del­le tai ter­vey­del­le taik­ka suur­ta va­hin­koa ylei­sel­le tai yk­si­tyi­sel­le edul­le, eikä näi­tä vai­ku­tuk­sia muu­toin voi­tai­si riit­tä­väs­ti vä­hen­tää. Jos uu­sien lupa­mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta ai­heu­tui­si tul­va- tai kui­vuus­ti­lan­teis­sa va­hin­koa lu­van hal­ti­jal­le tai muil­le ta­hoil­le, ne voi­tai­siin kor­va­ta val­ti­on va­rois­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta vesi­voi­man me­ne­tys­tä.

Vesi­lain muu­tos­e­si­tys on osa sään­te­ly­ko­ko­nai­suut­ta, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on pa­ran­taa va­rau­tu­mis­ta sää- ja vesi­o­lo­jen muu­tok­siin, eri­tyi­ses­ti ääri-il­mi­öi­den yleis­ty­mi­seen, ja edis­tää si­ten so­peu­tu­mis­ta il­mas­ton­muu­tok­seen.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeSyys­kuu 201319.9.2013